SGBAU question papers

SGBAU Question Papers

It is not an official website.

पेपर्स भेजो & रुपये कमाओ


SGBAU University Papers

 
MA 1 SEMESTER PAPERS


MA-1-SEM-DR-BABASAHEB-AMBEDKAR-THOUGHTS-LIFE-N-MISSION-OF-DR-AMBEDKAR-S-2019

MA-1-SEM-DR-BABASAHEB-AMBEDKAR-THOUGHTS-PRE-AMBEDKAR-SOCIAL-CULTURAL-MOVEMENT-S-2019

MA-1-SEM-DR-BABASAHEB-AMBEDKAR-THOUGHTS-RELIGIOUS-THOUGHTS-S-2019

MA-1-SEM-DR-BABASAHEB-AMBEDKAR-THOUGHTS-SOCIAL-THOUGHT-S-2019

MA-1-SEM-ECONOMICS-AGRICULTURE-ECONOMICS-S-2019

MA-1-SEM-ECONOMICS-HISTORY-OF-ECONOMICS-THOUGHT-S-2019

MA-1-SEM-ECONOMICS-MACRO-ECONOMICS-1-S-2019

MA-1-SEM-ECONOMICS-MICRO-ECONOMICS-1-S-2019

MA-1-SEM-ECONOMICS-PUBLIC-ECONOMICS-S-2019

MA-1-SEM-ECONOMICS-STATISTICS-FOR-ECONOMICS-1-S-2019

MA-1-SEM-ECONOMICS-URBAN-ECONOMICS-S-2019

MA-1-SEM-ENGLISH-ENGLISH-ENGLISH-DRAMA-TO-SHAKESPEARE-S-2019

MA-1-SEM-ENGLISH-ENGLISH-FICTION-IN-ENGLISH-S-2019

MA-1-SEM-ENGLISH-ENGLISH-HISTORY-OF-ENGLISH-LITERATURE-S-2019

MA-1-SEM-ENGLISH-ENGLISH-PROSE-IN-ENGLISH-S-2019

MA-1-SEM-GENDER-N-WOMEN-STUDIES-FEMINISM-N-FEMINIST-THEORY-S-2019

MA-1-SEM-GENDER-N-WOMEN-STUDIES-FEMINIST-HISTORY-S-2019

MA-1-SEM-GENDER-N-WOMEN-STUDIES-WOMENS-MOVEMENT-IN-INDIA-S-2019

MA-1-SEM-GENDER-N-WOMEN-STUDIES-WOMENS-STUDIES-AN-INTRODUCTION-S-2019

MA-1-SEM-GEOGRAPHY-OCEANOGRAPHY-S-2019

MA-1-SEM-GEOGRAPHY-PRINCIPLES-OF-CLIMATOLOGY-S-2019

MA-1-SEM-GEOGRAPHY-PRINCIPLES-OF-GEOMORPHOLOGY-S-2019

MA-1-SEM-GEOGRAPHY-REGIONAL-PLANNING-N-DEVELOPMENT-S-2019

MA-1-SEM-HINDI-HINDI-SAHITYA-KA-ITIHAS-S-2019

MA-1-SEM-HINDI-KAVYASHASTRA-EVAM-SAHITYA-LOCHAN-S-2019

MA-1-SEM-HINDI-PRACHIN-EVAM-MADHYAKALIN-KAVYA-S-2019

MA-1-SEM-HINDI-VISHESH-ADHYAYAN-PREMCHAND-S-2019

MA-1-SEM-HISTORY-ANCIENT-INDIA-PAPER-2-S-2019

MA-1-SEM-HISTORY-HISTORIOGRAPHY-S-2019

MA-1-SEM-HISTORY-INDIA-UNDER-SULTANATE-PERIOD-PAPER-3-S-2019

MA-1-SEM-HISTORY-MODERN-WORLD-PAPER-4-S-2019

MA-1-SEM-HOME-ECONOMICS-FAMILY-RESOURCE-MANAGEMENT-S-2019

MA-1-SEM-HOME-ECONOMICS-HUMAN-DEVELOPMENT-S-2019

MA-1-SEM-HOME-ECONOMICS-RESEARCH-METHODOLOGY-N-STATISTICS-S-2019

MA-1-SEM-HOME-ECONOMICS-TEXTILE-CLOTHING-N-FASHION-DESIGNING-S-2019

MA-1-SEM-JOURNALISM-N-MASS-COMMUNICATION-EDITING-S-2019

MA-1-SEM-JOURNALISM-N-MASS-COMMUNICATION-MASS-MEDIA-N-COMMUNICATION-S-2019

MA-1-SEM-JOURNALISM-N-MASS-COMMUNICATION-OPERATION-N-HANDLING-OF-VIDEO-EQUIPMENTS-S-2019

MA-1-SEM-JOURNALISM-N-MASS-COMMUNICATION-RADIO-JOURNALISM-S-2019

MA-1-SEM-JOURNALISM-N-MASS-COMMUNICATION-REPORTING-S-2019

MA-1-SEM-MARATHI-LOK-SAHITYA-3-S-2019

MA-1-SEM-MARATHI-MARATHI-WANGMAYACHI-SANSKRUTIK-PRASHWABHUMI-S-2019

MA-1-SEM-MARATHI-SAHITYAKRUTINCHA-ABHYAS-S-2019

MA-1-SEM-MARATHI-SAHITYA-VICHAR-S-2019

MA-1-SEM-MARATHI-SANT-SAHITYA-S-2019

MA-1-SEM-MARATHI-VISHESH-VANGMAY-PRAKAR-KATHA-S-2019

MA-1-SEM-MARATHI-VISHESH-VANGMAY-PRAKAR-KAVITA-S-2019

MA-1-SEM-MARATHI-VISHESH-VANGMAY-PRAKAR-LALIT-GADYA-S-2019

MA-1-SEM-MUSIC-PRACHIN-BHARTIYA-SANGITACHA-ITIHAS-VA-SHASTRA-S-2019

MA-1-SEM-MUSIC-SHASTRIYA-SANGITACHE-KRIYATMAK-SIDDHANT-S-2019

MA-1-SEM-PALI-N-PRAKRIT-ABHIDHAMMA-SAHITYA-S-2019

MA-1-SEM-PALI-N-PRAKRIT-PALI-GRAMMAR-N-BHASHASHASTRA-S-2019

MA-1-SEM-PALI-N-PRAKRIT-SUTTA-PITAK-LITERATURE-S-2019

MA-1-SEM-PALI-N-PRAKRIT-VINAY-PITAK-S-2019

MA-1-SEM-PHILOSOPHY-CLASSICAL-INDIAN-PHILOSOPHY-S-2019

MA-1-SEM-POLITICAL-SCIENCE-INDIAN-GOVT-N-POLITICS-S-2019

MA-1-SEM-POLITICAL-SCIENCE-POLITICAL-THOUGHT-IN-MODERN-INDIA-S-2019

MA-1-SEM-POLITICAL-SCIENCE-PUBLIC-ADMINISTRATION-S-2019

MA-1-SEM-POLITICAL-SCIENCE-THEORIES-OF-INTERNATIONAL-RELATIONS-S-2019

MA-1-SEM-PSYCHOLOGY-ADVANCED-SOCIAL-PSYCHOLOGY-S-2019

MA-1-SEM-PSYCHOLOGY-BIOPSYCHOLOGY-1-S-2019

MA-1-SEM-PSYCHOLOGY-COGNITIVE-PSYCHOLOGY-NEW-S-2019

MA-1-SEM-PSYCHOLOGY-COGNITIVE-PSYCHOLOGY-S-2019

MA-1-SEM-PSYCHOLOGY-PERSONALITY-PSYCHOLOGY-S-2019

MA-1-SEM-PSYCHOLOGY-PERSONALITY-S-2019

MA-1-SEM-PSYCHOLOGY-RESEARCH-MATHODOLOGY-S-2019

MA-1-SEM-PSYCHOLOGY-RESEARCH-METHODOLOGY-N-STATISTICS-1-S-2019

MA-1-SEM-SANSKRIT-GRAMMAR-N-LINGUISTICS-S-2019

MA-1-SEM-SANSKRIT-INDIAN-PHILOSOPHY-S-2019

MA-1-SEM-SANSKRIT-LITERATURE-N-AESTIHETICS-S-2019

MA-1-SEM-SANSKRIT-VEDIC-LITERATURE-S-2019

MA-1-SEM-SOCIOLOGY-CLASSICAL-SOCIOLOGICAL-THINKERS-S-2019

MA-1-SEM-SOCIOLOGY-METHODOLOGY-OF-SOCIAL-RESEARCH-S-2019

MA-1-SEM-SOCIOLOGY-PERSPECTIVES-OF-INDIAN-SOCIETY-S-2019

MA-1-SEM-SOCIOLOGY-RURAL-SOCIETY-IN-INDIA-S-2019

MA-1-SEM-SOCIOLOGY-SOCIAL-MOVEMENTS-IN-INDIA-S-2019

MA-1-SEM-SOCIOLOGY-SOCIOLOGY-OF-RELIGION-S-2019

MA-1-SEM-TRANSLATIONAL-HINDI-STROT-BHASHA-EVAM-LAKSHA-BHASHA-S-2019

MA-1-SEM-URDU-CLASSICAL-POETRY-PAPER-2-S-2019

MA-1-SEM-URDU-CLASSICAL-POETRY-S-2019

MA-1-SEM-URDU-CLASSICAL-PROSE-PAPER-1-S-2019

MA-1-SEM-URDU-FICTION-N-DRAMA-S-2019

MA-1-SEM-URDU-HISTORY-OF-URDU-LANGUAGE-N-LITERATURE-S-2019

MA-1-SEM-YOGSHASTRA-ANATOMY-N-PHYSIOLOGY-S-2019

MA-1-SEM-YOGSHASTRA-FUNDAMENTALS-OF-YOGA-S-2019

MA-1-SEM-YOGSHASTRA-RESEARCH-METHODOLOGY-S-2019
MA-1-SEM-AGRICULTURAL-ECONOMICS-P2-WINTER-2018

MA-1-SEM-EDITING-P3-WINTER-2018

MA-1-SEM-ENGLISH-DRAMA-TO-SHAKESPEARE-WINTER-2018

MA-1-SEM-ENGLISH-POETRY-FROM-CHAUCER-TO-ALWXANDER-POPE-P1-WINTER-2018

MA-1-SEM-FICTION-IN-ENGLISH-P-1.5-WINTER-2018

MA-1-SEM-HINDI-BHASHA-TATHA-SAHITYA-KA-SWAROOP-EWAM-VIKAS-P3-WINTER-2018

MA-1-SEM-HINDI-PRACHIN-EWAM-MADHYAKALIN-KAVYA-P1-WINTER-2018

MA-1-SEM-HINDI-SAHITYA-KA-ITIHAS-P2-WINTER-2018

MA-1-SEM-HISTORY-INDIA-UNDER-THE-SULTANTE-PERIOD-1206-TO-1526-AD-P3-WINTER-2018

MA-1-SEM-HISTORY-OF-ENGLISH-LITERATURE-ELECTIVE-WINTER-2018

MA-1-SEM-LIFE-AND-MISSION-OF-DR-AMBEDKAR-P2-WINTER-2018

MA-1-SEM-MARATHI-OPTIONAL-PAPER-WINTER-2018

MA-1-SEM-MARATHI-SAHITYAKRUTINCHA-ABHYAS-WINTER-2018

MA-1-SEM-MARATHI-SAHITYA-VICHAR-P2-WINTER-2018

MA-1-SEM-MARATHI-VISHESH-WANGMAY-PRAKAR-KATHA-P4-WINTER-2018

MA-1-SEM-MARATHI-VISHESH-WANGMAY-PRAKAR-KAVITA-P4-WINTER-2018

MA-1-SEM-MARATHI-VISHESH-WANGMAY-PRAKAR-LALIT-GADYA-P4-WINTER-2018

MA-1-SEM-MARATHI-WANGMAYACHI-SANSKRIT-PARSHWAHUMI-WINTER-2018

MA-1-SEM-MASS-MEDIAL-AND-COMMUNICATION-P1-WINTER-2018

MA-1-SEM-MUSIC-VOCAL-AND-INSTRUMENTAL-P3-WINTER-2018

MA-1-SEM-MUSIC-VOCAL-AND-INSTRUMENTAL-P4-WINTER-2018

MA-1-SEM-PALI-AND-PRAKRIT-ABHIDHAMMA-SAHITYA-P3-WINTER-2018

MA-1-SEM-PALI-AND-PRAKRIT-P2-VINAYAPITAK-P2-WINTER-2018

MA-1-SEM-PALI-AND-PRAKRIT-SUTTAPITAK-LITERATURE-P1-WINTER-2018

MA-1-SEM-PALI-GRAMMAR-AND-BHASHASHASTRA-P4-WINTER-2018

MA-1-SEM-POLITICAL-SCIENCE-PUBLIC-ADMINISTRATION-P3-WINTER-2018

MA-1-SEM-POLITICAL-SCIENCE-THEORIES-OF-INTERNATINAL-RELATIONS-P4-WINTER-2018

MA-1-SEM-PRE-AMBEDKAR-SOCIAL-CULTURE-MOVEMENT-P1-WINTER-2018

MA-1-SEM-PROSE-IN-ENGLISH-WINTER-2018

MA-1-SEM-RADIO-JOURNALISM-P4-WINTER-2018

MA-1-SEM-RELIGIOUS-THOUGHTS-P4-WINTER-2018

MA-1-SEM-REPORTING-P2-WINTER-2018

MA-1-SEM-RESEARCH-METHODOLOGY-P3-WINTER-2018

MA-1-SEM-SANSKRIT-GRAMMAR-AND-LINGUISTICS-P2-WINTER-2018

MA-1-SEM-SANSKRIT-INDIAN-PHILOSOPHY-P3-WINTER-2018

MA-1-SEM-SANSKRIT-LITERATURE-AND-AESTHETICS-P4-WINTER-2018

MA-1-SEM-SOCIAL-THOUGHTS-P3-WINTER-2018

MA-1-SEM-TRANSLATION-HINDI-BHASHA-SHIKSHAN-P4-WINTER-2018

MA-1-SEM-TRANSLATION-HINDI-P1-WINTER-2018

MA-1-SEM-TRANSLATION-HINDI-PRAYOJANMULAK-HINDI-P4-WINTER-2018

MA-1-SEM-URDU-CLASSICAL-POETRY-P2-WINTER-2018

MA-1-SEM-URDU-CLASSICAL-PROSE-P1-WINTER-2018

MA-1-SEM-URDU-FICTION-AND-DRAMA-P4-WINTER-2018

MA-1-SEM-URDU-HISTORY-OF-URDU-LANGUAGE-AND-LITERATURE-P3-WINTER-2018

MA-1-SEM-VEDIC-LITERATURE-P1-WINTER-2018

MA-1-SEM-VISHESH-ADHYAYAN-PREMCHAND-P4-WINTER-2018

MA-1-SEM-YOGASHASTRA-ANATOMY-AND-PHYSIOLOGY-P2-WINTER-2018

MA-1-SEM-YOGASHASTRA-FUNDAMENTALS-OF-YOGA-P1-WINTER-2018

 
MA 2 SEMESTER PAPERSMA-2-SEM-ENGLISH-ENGLISH-POETRY-FROM-WORDSWORTH-TO-MODERN-AGE-AV-797-2022

MA-2-SEM-DR-BABASAHEB-AMBEDKAR-THOUGHTS-DR-AMBEDKAR-N-THE-INDIAN-CONSTITUTION-S-2019

MA-2-SEM-DR-BABASAHEB-AMBEDKAR-THOUGHTS-DR-AMBEDKAR-ON-HUMAN-RIGHTS-S-2019

MA-2-SEM-DR-BABASAHEB-AMBEDKAR-THOUGHTS-DR-AMBEDKAR-ON-LITERATURE-S-2019

MA-2-SEM-DR-BABASAHEB-AMBEDKAR-THOUGHTS-EDUCATIONAL-THOUGHTS-S-2019

MA-2-SEM-ECONOMICS-CO-OPERATION-S-2019

MA-2-SEM-ECONOMICS-ENVIRONMENTAL-ECONOMICS-S-2019

MA-2-SEM-ECONOMICS-HUMAN-DEVELOPMENT-S-2019

MA-2-SEM-ECONOMICS-MACRO-ECONOMICS-2-S-2019

MA-2-SEM-ECONOMICS-MICRO-ECONOMICS-2-S-2019

MA-2-SEM-ECONOMICS-RURAL-DEVELOPMENT-S-2019

MA-2-SEM-ECONOMICS-STATISTICS-FOR-ECONOMICS-2-S-2019

MA-2-SEM-ENGLISH-ENGLISH-ENGLISH-DRAMA-AFTER-SHAKESPEARE-S-2019

MA-2-SEM-ENGLISH-ENGLISH-ENGLISH-POETRY-FROM-WORDSWORTH-TO-MODERN-AGE-S-2019

MA-2-SEM-ENGLISH-ENGLISH-HISTORY-OF-ENGLISH-LITERATURE-S-2019

MA-2-SEM-ENGLISH-ENGLISH-LINGUISTICS-N-PHONETICS-S-2019

MA-2-SEM-ENGLISH-ENGLISH-PROSE-IN-ENGLISH-S-2019

MA-2-SEM-GENDER-N-WOMEN-STUDIES-CASTE-CLASS-N-GENDER-S-2019

MA-2-SEM-GENDER-N-WOMEN-STUDIES-GENDER-MEDIA-N-CULTURE-S-2019

MA-2-SEM-GENDER-N-WOMEN-STUDIES-GENDER-N-WOMENS-STUDIES-PAPER-2-S-2019

MA-2-SEM-GENDER-N-WOMEN-STUDIES-WOMENS-HEALTH-N-RIGHTS-S-2019

MA-2-SEM-GEOGRAPHY-BIOGEOGRAPHY-S-2019

MA-2-SEM-GEOGRAPHY-GEOGRAPHY-OF-TOURISM-S-2019

MA-2-SEM-HINDI-HINDI-SAHITYA-KA-ITIHAS-S-2019

MA-2-SEM-HINDI-KAVYASHASTRA-EVAM-SAHITYA-LOCHAN-PAPER-3-S-2019

MA-2-SEM-HINDI-PRACHIN-EVAM-MADHYAKALIN-KAVYA-S-2019

MA-2-SEM-HINDI-VISHESH-ADHYAN-PRAYOJAN-MULAK-HINDI-S-2019

MA-2-SEM-HINDI-VISHESH-ADHYAYAN-JAISHANKAR-PRASAD-S-2019

MA-2-SEM-HINDI-VISHESH-ADHYAYAN-PREMCHAND-S-2019

MA-2-SEM-HISTORY-CONTEMPORARY-WORLD-PAPER-4-S-2019

MA-2-SEM-HISTORY-HISTORY-OF-ANCIENT-INDIA-PAPER-2-S-2019

MA-2-SEM-HISTORY-INDIA-UNDER-THEMUGHALS-PAPER-3-S-2019

MA-2-SEM-HISTORY-TRENDS-N-THEORIES-OF-HISTORY-PAPER-1-S-2019

MA-2-SEM-HOME-ECONOMICS-FAMILY-RESOURCE-MANAGEMENT-S-2019

MA-2-SEM-HOME-ECONOMICS-HUMAN-DEVELOPMENT-S-2019

MA-2-SEM-HOME-ECONOMICS-RESEARCH-METHODOLOGY-N-STATISTICS-S-2019

MA-2-SEM-HOME-ECONOMICS-TEXTILE-CLOTING-N-FASHION-DESIGNING-S-2019

MA-2-SEM-JOURNALISM-N-MASS-COMMUNICATION-ADVANCED-PHOTO-JOURNALISM-S-2019

MA-2-SEM-JOURNALISM-N-MASS-COMMUNICATION-DEVELOPMENT-OF-MEDIA-S-2019

MA-2-SEM-JOURNALISM-N-MASS-COMMUNICATION-WEB-JOURNALISM-S-2019

MA-2-SEM-MARATHI-LOKSAHITYA-S-2019

MA-2-SEM-MARATHI-MAHANUBHAV-SAHITYA-S-2019

MA-2-SEM-MARATHI-MARATHI-VANGMAYACHI-SANSKRITIC-PARSHWABHUMI-PAPER-1-S-2019

MA-2-SEM-MARATHI-SAHITYA-KRUTINCHA-ABHYAS-S-2019

MA-2-SEM-MARATHI-SAMIKSHAVICHAR-S-2019

MA-2-SEM-MARATHI-VISHESH-VANGMAY-PRAKAR-KADAMBARI-S-2019

MA-2-SEM-MARATHI-VISHESH-VANGMAY-PRAKAR-NATAK-S-2019

MA-2-SEM-MARATHI-VISHESH-VANGMAY-PRAKAR-PAPER-4-S-2019

MA-2-SEM-MUSIC-MADHYAKALIN-BHARTIYA-SANGITACHA-ITIHAS-VA-SHASTRA-S-2019

MA-2-SEM-MUSIC-SHASTRIYA-SANGITACHE-KRIYATMAK-SIDDHANT-S-2019

MA-2-SEM-PALI-N-PRAKRIT-ABHBIDHAMMA-SAHITYA-S-2019

MA-2-SEM-PALI-N-PRAKRIT-PALI-GRAMMAR-N-BHASHASHASTRA-(2)-S-2019

MA-2-SEM-PALI-N-PRAKRIT-SUTTA-PITAK-LITERATURE-S-2019

MA-2-SEM-PHILOSOPHY-CLASSICAL-INDIAN-PHILOSOPHY-S-2019

MA-2-SEM-PHILOSOPHY-CONTEMPORARY-INDIAN-THINKERS-S-2019

MA-2-SEM-PHILOSOPHY-HISTORY-OF-WESTERN-PHILOSOPHY-S-2019

MA-2-SEM-PHILOSOPHY-PHILOSOPHY-OF-MIND-S-2019

MA-2-SEM-PHILOSOPHY-PHILOSOPHY-OF-RELIGION-S-2019

MA-2-SEM-POLITICAL-SCIENCE-INDIAN-GOVT-N-POLITICS-S-2019

MA-2-SEM-POLITICAL-SCIENCE-POLITICAL-THOUGHT-IN-MODERN-INDIA-S-2019

MA-2-SEM-POLITICAL-SCIENCE-PUBLIC-ADMINISTRATION-S-2019

MA-2-SEM-POLITICAL-SCIENCE-THEORIES-OF-INTERNATIONAL-RELATIONS-S-2019

MA-2-SEM-PSYCHOLOGY-ADVANCED-GENERAL-PSYCHOLOGY-S-2019

MA-2-SEM-PSYCHOLOGY-PERSONALITY-THEORIES-S-2019

MA-2-SEM-PSYCHOLOGY-RESEARCH-DESIGN-S-2019

MA-2-SEM-PSYCHOLOGY-STATISTICS-N-PSYCHOLOGICAL-TESTING-S-2019

MA-2-SEM-SANSKRIT-GRAMMAR-N-LINGUISTICS-S-2019

MA-2-SEM-SANSKRIT-INDIAN-PHILOSOPHY-S-2019

MA-2-SEM-SANSKRIT-LITERATURE-N-AESTHETIC-S-2019

MA-2-SEM-SANSKRIT-VEDIC-LITERATURE-S-2019

MA-2-SEM-SOCIOLOGY-CLASSICAL-SOCIOLOGICAL-THINKERS-S-2019

MA-2-SEM-SOCIOLOGY-CULTURAL-ANTHROPOLOGY-N-TRIBAL-STUDIES-S-2019

MA-2-SEM-SOCIOLOGY-HEALTH-N-SOCIETY-S-2019

MA-2-SEM-SOCIOLOGY-METHODOLOGY-OF-SOCIAL-RESEARCH-S-2019

MA-2-SEM-SOCIOLOGY-SOCIAL-MOVEMENTS-IN-INDIA-S-2019

MA-2-SEM-SOCIOLOGY-URBAN-SOCIETY-IN-INDIA-S-2019

MA-2-SEM-TRANSLATIONAL-HINDI-ANUWAD-VIDNYAN-S-2019

MA-2-SEM-TRANSLATIONAL-HINDI-BHASHA-SHIKSHAN-S-2019

MA-2-SEM-TRANSLATIONAL-HINDI-HINDI-BHASHA-TATHA-SAHITYA-KA-SWAROOP-EVAM-VIKAS-S-2019

MA-2-SEM-TRANSLATIONAL-HINDI-PRAYOJAN-MULAK-HINDI-S-2019

MA-2-SEM-TRANSLATIONAL-HINDI-STROT-BHASHA-EVAM-LAKSHA-BHASHA-S-2019

MA-2-SEM-URDU-CLASSICAL-POETRY-S-2019

MA-2-SEM-URDU-CLASSICAL-PROSE-S-2019

MA-2-SEM-URDU-FICTION-N-DRAMA-S-2019

MA-2-SEM-URDU-HISTORY-OF-URDU-LANGUAGE-N-LITERATURE-S-2019

MA-2-SEM-YOGSHASTRA-PHYSIOLOGY-OF-YOGIC-PRACTICES-S-2019

MA-2-SEM-YOGSHASTRA-RESEARCH-PROCESS-IN-YOGA-S-2019

MA-2-SEM-YOGSHASTRA-YOGA-METHODOLOGY-S-2019

MA-2-ADVERTISING-SALES-PROMOTION-AND-COPY-WRITING-P1-WINTER-2018

MA-2-SEM-ADVANCED-PHOTO-JOURNALISM-P4-WINTER-2018

MA-2-SEM-C-AND-P-ABNORMAL-PSYCHOLOGY-1-SUMMER-2018

MA-2-SEM-C-AND-P-ABNORMAL-PSYCHOLOGY-SUMMER-2018

MA-2-SEM-C-AND-P-COUNSELLING-SKILLS-AND-PRACTICES-SUMMER-2018

MA-2-SEM-C-AND-P-PSYCHOTHERAPY-1-SUMMER-2018

MA-2-SEM-C-AND-P-VOCATIONAL-GUIDANCE-AND-COUNSELLING-SUMMER-2018

MA-2-SEM-DEVELOPMENT-OF-MEDIA-P1-WINTER-2018

MA-2-SEM-DR-AMBEDKAR-AND-THE-INDIAN-CONSTITUTION-P2-WINTER-2018

MA-2-SEM-DR-BABASAHEB-AMBEDKAR-THOUGHT-DR-AMBEDKAR-AND-THE-INDIAN-CONSTITUTION-SUMMER-2018

MA-2-SEM-DR-BABASAHEB-AMBEDKAR-THOUGHT-DR-AMBEDKAR-ON-LITERATURE-SUMMER-2018

MA-2-SEM-DR-BABASAHEB-AMBEDKAR-THOUGHT-EDUCATIONAL-THOUGHT-SUMMER-2018

MA-2-SEM-DR-BABASAHEB-AMBEDKAR-THOUGHT-THOUGHT-ON-HUMAN-RIGHTS-SUMMER-2018

MA-2-SEM-ECONOMICS-CO-OPERATION-GROUP-B-P6-WINTER-2018

MA-2-SEM-ECONOMICS-CO-OPERATION-SUMMER-2018

MA-2-SEM-ECONOMICS-ENVIRONMENTAL-ECONOMICS-P5-WINTER-2018

MA-2-SEM-ECONOMICS-ENVIRONMENTAL-ECONOMICS-SUMMER-2018

MA-2-SEM-ECONOMICS-HUMAN-DEVELOPMENT-SUMMER-2018

MA-2-SEM-ECONOMICS-INDUSTRIAL-ECONOMICS-SUMMER-2018

MA-2-SEM-ECONOMICS-MACRO-ECONOMICS-2-SUMMER-2018

MA-2-SEM-ECONOMICS-MICRO-ECONOMICS-2-SUMMER-2018

MA-2-SEM-ECONOMICS-RURAL-DEVELOPMENT-SUMMER-2018

MA-2-SEM-ECONOMICS-STATISTICS-FOR-ECONOMICS-2-SUMMER-2018

MA-2-SEM-EDUCATIONAL-THOUGHTS-P1-WINTER-2018

MA-2-SEM-ENGLISH-DRAMA-AFTER-SHAKESPEARE-P1-WINTER-2018

MA-2-SEM-ENGLISH-ENGLISH-DRAMA-AFTER-SHAKESPEARE-SUMMER-2018

MA-2-SEM-ENGLISH-ENGLISH-POETRY-FROM-WORDSWORTH-TO-MODERN-AGE-SUMMER-2018

MA-2-SEM-ENGLISH-FICTION-IN-ENGLISH-PART-2-SUMMER-2018

MA-2-SEM-ENGLISH-HISTORY-OF-ENGLISH-LITERATURE-P2.3-WINTER-2018

MA-2-SEM-ENGLISH-HISTORY-OF-ENGLISH-LITERATURE-SUMMER-2018

MA-2-SEM-ENGLISH-LINGUISTIC-AND-PHONETIES-P2.6-WINTER-2018

MA-2-SEM-ENGLISH-LINGUISTICS-AND-PHONETICS-SUMMER-2018

MA-2-SEM-ENGLISH-LINGUSTICS-AND-PHONETICS-WINTER-2018

MA-2-SEM-ENGLISH-PROSE-IN-ENGLISH-SUMMER-2018

MA-2-SEM-FICTION-IN-ENGLISH-WINTER-2018

MA-2-SEM-G-AND-W-STUDIES-CASTE-CLASS-AND-GENDER-SUMMER-2018

MA-2-SEM-G-AND-W-STUDIES-GENDER-MEDIA-AND-CULTURE-SUMMER-2018

MA-2-SEM-G-AND-W-STUDIES-GENDER-NATIONALISM-AND-FUNDAMENTALISM-SUMMER-2018

MA-2-SEM-G-AND-W-STUDIES-WOMEN-HEALTH-AND-RIGHTS-SUMMER-2018

MA-2-SEM-GEOGRAPHY-BIOGEOGRAPHY-SUMMER-2018

MA-2-SEM-GEOGRAPHY-GEOGRAPHY-OF-TOURISM-SUMMER-2018

MA-2-SEM-GEOGRAPHY-OF-TOURISM-P3-WINTER-2018

MA-2-SEM-GEOGRAPHY-POPULATION-GEOGRAPHY-P2-WINTER-2018

MA-2-SEM-GEOGRAPHY-PRINCIPLES-OF-CLIMATOLOGY-SUMMER-2018

MA-2-SEM-HINDI-HINDI-SAHITYA-KA-ITIHAS-SUMMER-2018

MA-2-SEM-HINDI-KAVYASHASTRA-EWAM-SAHITYALOCHAN-SUMMER-2018

MA-2-SEM-HINDI-PRACHIN-EWAM-MADHYAKALIN-KAVYA-SUMMER-2018

MA-2-SEM-HINDI-SAHITYA-KA-ITIHAS-P2-WINTER-2018

MA-2-SEM-HINDI-VISHESH-ADHYAYAN-PREMCHAND-SUMMER-2018

MA-2-SEM-HISTORY-CONTEMPORARY-WORLD-1945-TO-2000-AD-P4-WINTER-2018

MA-2-SEM-HISTORY-CONTEMPORARY-WORLD-1945-TO-2000-AD-SUMMER-2018

MA-2-SEM-HISTORY-HISTROY-OF-ANCIENT-INDIA-606-TO-1206-AD-SUMMER-2018

MA-2-SEM-HISTORY-INDIAN-UNDER-THE-MUGHALS-1526-TO-1707-AD-SUMMER-2018

MA-2-SEM-HISTORY-INDIA-UNDER-THE-MUGHALS-1526-TO-1707-AD-P3-WINTER-2018

MA-2-SEM-HISTORY-OF-URDU-LANGUAGE-AND-LITERATURE-P3-WINTER-2018

MA-2-SEM-HISTORY-TRENDS-AND-THEORIES-OF-HISTORY-SUMMER-2018

MA-2-SEM-HOME-ECONOMICS-FAMILY-RESOURCE-MANAGEMENT-SUMMER-2018

MA-2-SEM-HOME-ECONOMICS-RESEARCH-METHODOLOGY-AND-STATISTICS-SUMMER-2018

MA-2-SEM-HOME-ECONOMICS-TEXTILE-CLOTHING-AND-FASHION-DESIGNING-SUMMER-2018

MA-2-SEM-MARATHI-CHARITRA-ATMACHARITRA-ATMAKATHAN-SUMMER-2018

MA-2-SEM-MARATHI-KADAMBARI-SUMMER-2018

MA-2-SEM-MARATHI-LOKSAHITYA-P3-WINTER-2018

MA-2-SEM-MARATHI-LOKSAHITYA-SUMMER-2018

MA-2-SEM-MARATHI-MAHANUBHAV-SAHITYA-SUMMER-2018

MA-2-SEM-MARATHI-MARATHI-WANGMAYACHI-PARSHWABHUMI-1818-1960-SUMMER-2018

MA-2-SEM-MARATHI-NATAK-SUMMER-2018

MA-2-SEM-MARATHI-SAHITYAKRUTICHA-ABHYAS-SUMMER-2018

MA-2-SEM-MARATHI-SAHITYA-KRUTINCHA-ABHYAS-P3-WINTER-2018

MA-2-SEM-MARATHI-SAMIKASHAVICHAR-P2-WINTER-2018

MA-2-SEM-MARATHI-SAMIKSHAVICHAR-SUMMER-2018

MA-2-SEM-MARATHI-VISHESH-WANGMAY-PRAKAR-CHARITRA-ATMACHARITRA-ATMAKATHAN-WINTER-2018

MA-2-SEM-MARATHI-VISHESH-WANGMAY-PRAKAR-KADAMBARI-P4-WINTER-2018

MA-2-SEM-MARATHI-VISHESH-WANGMAY-PRAKAR-NATAK-P4-WINTER-2018

MA-2-SEM-MARATHI-WANGMAYACHI-SANSKRITIC-PARSHWABHUMI-1818-TO-1960-P1-WINTER-2018

MA-2-SEM-MJMC-ADVANCED-PHOTO-JOURNALISM-SUMMER-2018

MA-2-SEM-MJMC-ADVERTISING-AND-MEDIA-SUMMER-2018

MA-2-SEM-MJMC-DEVELOPMENT-OF-MEDIA-SUMMER-2018

MA-2-SEM-MJMC-WEB-JOURNALISM-SUMMER-2018

MA-2-SEM-MUSIC-MADHYAKALIN-BHARTIYA-SANGITACHA-ITIHAS-VA-SHASTRA-SUMMER-2018

MA-2-SEM-MUSIC-MADHYAKALIN-BHARTIYA-SANGITACHA-ITIHAS-VA-SHASTRA-UPTO-12-TO-17-CENTURY-WINTER-2018

MA-2-SEM-MUSIC-SHASTRIYA-SANGITACHE-KRIYATMAK-SIDDHANT-P7-WINTER-2018

MA-2-SEM-MUSIC-SHASTRIYA-SANGITACHE-KRIYATMAK-SIDDHANT-SUMMER-2018

MA-2-SEM-PALI-AND-PRAKRIT-ABHIDHAMMA-AND-SAHITYA-SUMMER-2018

MA-2-SEM-PALI-AND-PRAKRIT-ABHIDHAMMA-SAHITYA-P3-WINTER-2018

MA-2-SEM-PALI-AND-PRAKRIT-HISTORY-OF-PALI-LITERATURE-CULTURE-AND-PHILOSOPHY-SUMMER-2018

MA-2-SEM-PALI-AND-PRAKRIT-PALI-GRAMMAR-AND-BHASHAHASTRA-P4-WINTER-2018

MA-2-SEM-PALI-AND-PRAKRIT-PALI-GRAMMAR-AND-BHASHASHASTRA-SUMMER-2018

MA-2-SEM-PALI-AND-PRAKRIT-SUTTAPITAK-LITERATURE-P1-WINTER-2018

MA-2-SEM-PALI-AND-PRAKRIT-SUTTAPITAK-LITERATURE-SUMMER-2018

MA-2-SEM-PALI-AND-PRAKRIT-VINAYAPITAKA-LITERATURE-SUMMER-2018

MA-2-SEM-PALI-AND-PRAKRIT-VINAYAPITAK-LITERATURE-P2-WINTER-2018

MA-2-SEM-PHILOSOPHY-CLASSICAL-INDIAN-PHILOSOPHY-SUMMER-2018

MA-2-SEM-PHILOSOPHY-CONTEMPORARY-INDIAN-THINKERS-P4-WINTER-2018

MA-2-SEM-PHILOSOPHY-CONTEMPORARY-INDIAN-THINKERS-SUMMER-2018

MA-2-SEM-PHILOSOPHY-HISTORY-OF-WESTERN-PHILOSOPHY-SUMMER-2018

MA-2-SEM-PHILOSOPHY-PHILOSOPHY-OF-RELIGION-SUMMER-2018

MA-2-SEM-PHILOSOPHY-THE-PROBLEMS-OF-PHILOSOPHY-SUMMER-2018

MA-2-SEM-PHYSIOLOGY-OF-YOGIC-PRACTIES-P2-WINTER-2018

MA-2-SEM-POLITICAL-SCIENCE-INDIAN-GOVT-AND-POLITICS-SUMMER-2018

MA-2-SEM-POLITICAL-SCIENCE-MAJOR-ISSUES-IN-CONTEMPORARY-WORLD-POLITICS-SUMMER-2018

MA-2-SEM-POLITICAL-SCIENCE-POLITICAL-THOUGHT-IN-MODERN-INDIA-SUMMER-2018

MA-2-SEM-POLITICAL-SCIENCE-PUBLIC-ADMINISTRATION-SUMMER-2018

MA-2-SEM-PROSE-IN-ENGLISH-P2.4-WINTER-2018

MA-2-SEM-PSYCHOLOGY-ADVANCED-GENERAL-PSYCHOLOGY-SUMMER-2018

MA-2-SEM-PSYCHOLOGY-PERSONALITY-SUMMER-2018

MA-2-SEM-PSYCHOLOGY-PERSONALITY-THEORIES-SUMMER-2018

MA-2-SEM-PSYCHOLOGY-RESEARCH-DESIGN-SUMMER-2018

MA-2-SEM-PSYCHOLOGY-STATISTICS-AND-PSYCHOLOGICAL-TESTING-SUMMER-2018

MA-2-SEM-RESEARCH-PROCESS-IN-YOGA-P3-WINTER-2018

MA-2-SEM-SANSIKRIT-VEDIC-LITERATURE-P5-WINTER-2018

MA-2-SEM-SANSKRIT-GRAMMAR-AND-LINGUISTICS-P6-WINTER-2018

MA-2-SEM-SANSKRIT-GRAMMAR-AND-LINGUISTICS-SUMMER-2018

MA-2-SEM-SANSKRIT-INDIAN-PHILOSOPHY-P7-WINTER-2018

MA-2-SEM-SANSKRIT-INDIAN-PHILOSOPHY-SUMMER-2018

MA-2-SEM-SANSKRIT-LITERATURE-AND-AESTHETICS-P8-WINTER-2018

MA-2-SEM-SANSKRIT-LITERATURE-AND-AESTHETICS-SUMMER-2018

MA-2-SEM-SANSKRIT-VEDIC-LITERATURE-SUMMER-2018

MA-2-SEM-SOCIOLOGY-CLASSICAL-SOCIOLOGICAL-THINKERS-SUMMER-2018

MA-2-SEM-SOCIOLOGY-CULTURAL-ANTHROPOLOGY-AND-TRIBAL-STUDIES-SUMMER-2018

MA-2-SEM-SOCIOLOGY-HEALTH-AND-SOCIETY-SUMMER-2018

MA-2-SEM-SOCIOLOGY-METHODOLOGY-OF-SOCIAL-RESEARCH-SUMMER-2018

MA-2-SEM-SOCIOLOGY-SOCIAL-MOVEMENTS-IN-INDIA-P4-WINTER-2018

MA-2-SEM-SOCIOLOGY-SOCIAL-MOVEMENTS-IN-INDIA-SUMMER-2018

MA-2-SEM-SOCIOLOGY-URBAN-SOCIETY-IN-INDIA-SUMMER-2018

MA-2-SEM-TRANSLATION-HINDI-ANUWAD-VIDNYAN-SUMMER-2018

MA-2-SEM-TRANSLATION-HINDI-BHASHA-SHIKSHAN-SUMMER-2018

MA-2-SEM-TRANSLATION-HINDI-HINDI-BHASHA-TATHA-SAHITYA-KA-SUMMER-2018

MA-2-SEM-TRANSLATION-HINDI-PRAYOJAN-MULAK-HINDI-SUMMER-2018

MA-2-SEM-TRANSLATION-HINDI-SROT-BHASHA-EWAM-LAHYA-BHASHA-P2-WINTER-2018

MA-2-SEM-TRANSLATION-HINDI-STROT-BHASHA-EWAM-LAKSHYA-BHASHA-SUMMER-2018

MA-2-SEM-URDU-CLASSICAL-POETRY-P2-WINTER-2018

MA-2-SEM-URDU-CLASSICAL-POETRY-SUMMER-2018

MA-2-SEM-URDU-CLASSICAL-PROSE-P1-WINTER-2018

MA-2-SEM-URDU-CLASSICAL-PROSE-SUMMER-2018

MA-2-SEM-URDU-FICTION-AND-DRAMA-SUMMER-2018

MA-2-SEM-URDU-HISTORY-OF-URDU-LANGUAGE-AND-LITERATURE-SUMMER-2018

MA-2-SEM-WEB-JOURNALISM-P2-WINTER-2018

MA-2-SEM-YOGAMETHODOLOGY-P1-WINTER-2018

MA-2-SEM-YOGASHASTRA-PHYSIOLOGY-OF-YOGIC-PRACTICES-SUMMER-2018

MA-2-SEM-YOGASHASTRA-RESEARCH-PROCESS-IN-YOGA-SUMMER-2018

MA-2-SEM-YOGASHASTRA-YOGA-METHODOLOGY-SUMMER-2018

 
MA 3 SEMESTER PAPERS


MA-3-SEM-DR-BABASAHEB-AMBEDKAR-THOUGHTS-DR-BABASAHEB-AMBEDKARS-POLITICAL-THOUGHTS-S-2019

MA-3-SEM-ECONOMICS-ECONOMIC-GROWTH-DEVELOPMENT-N-PLANNING-1-S-2019

MA-3-SEM-ECONOMICS-FINANCIAL-INSTITUTIONS-N-MARKETS-S-2019

MA-3-SEM-ECONOMICS-INDIAN-ECONOMIC-POLICY-1-S-2019

MA-3-SEM-ECONOMICS-INTERNATIONAL-TRADE-N-FINANCE-S-2019

MA-3-SEM-ECONOMICS-LABOUR-ECONOMICS-S-2019

MA-3-SEM-ECONOMICS-RESEARCH-METHODOLOGY-FOR-ECONOMICS-S-2019

MA-3-SEM-ENGLISH-ENGLISH-AFRICAN-AFRO-AMERICAN-N-LATIN-AMERICAN-LITERATURE-S-2019

MA-3-SEM-ENGLISH-ENGLISH-AMERICAN-LITERATURE-1-S-2019

MA-3-SEM-ENGLISH-ENGLISH-CRITICAL-THEORY-S-2019

MA-3-SEM-ENGLISH-ENGLISH-INDIAN-WRITING-IN-ENGLISH-S-2019

MA-3-SEM-ENGLISH-ENGLISH-LITERATURE-N-GENDER-S-2019

MA-3-SEM-ENGLISH-ENGLISH-PRAGMATICS-STYLISTICS-N-SOCIOLINGUISTICS-S-2019

MA-3-SEM-ENGLISH-ENGLISH-SHAKESPEAREAN-STUDIES-S-2019

MA-3-SEM-GENDER-N-WOMEN-STUDIES-GENDER-N-DEVELOPMENT-S-2019

MA-3-SEM-GENDER-N-WOMEN-STUDIES-GLOBALIZATION-N-GENDER-S-2019

MA-3-SEM-GENDER-N-WOMEN-STUDIES-PLANNING-N-POLICIES-FOR-WOMENS-DEVELOPMENT-IN-INDIA-S-2019

MA-3-SEM-GENDER-N-WOMEN-STUDIES-STATE-IDEOLOGY-N-LAW-S-2019

MA-3-SEM-GEOGRAPHY-GEOGRAPHY-RURAL-SETTLEMENTS-S-2019

MA-3-SEM-GEOGRAPHY-HISTORY-OF-GEOGRAPHICAL-THOUGHT-S-2019

MA-3-SEM-GEOGRAPHY-POPULATION-GEOGRAPHY-S-2019

MA-3-SEM-GEOGRAPHY-URBAN-GEOGRAPHY-S-2019

MA-3-SEM-HINDI-BHASHA-VIDNYAN-EVAM-HINDI-BHASHA-S-2019

MA-3-SEM-HINDI-NIBANDHA-S-2019

MA-3-SEM-HISTORY-HERITAGE-TOURISM-PAPER-3-S-2019

MA-3-SEM-HISTORY-HISTORY-OF-INDIA-PAPER-1-S-2019

MA-3-SEM-HISTORY-HISTORY-OF-MARATHAS-PAPER-2-S-2019

MA-3-SEM-HISTORY-HISTORY-OF-SOCIAL-MOVEMENT-IN-MAHARASHTRA-PAPER-4-S-2019

MA-3-SEM-HISTORY-WOMEN-IN-INDIAN-HISTORY-PAPER-3-S-2019

MA-3-SEM-HOME-ECONOMICS-CONSUMER-ECONOMICS-N-MARKETING-S-2019

MA-3-SEM-HOME-ECONOMICS-EXTENSION-EDUCATION-N-COMMUNICATION-S-2019

MA-3-SEM-HOME-ECONOMICS-FOOD-SCIENCE-N-FOOD-SERVICE-MANAGEMENT-S-2019

MA-3-SEM-HOME-ECONOMICS-MARRIAGE-N-FAMILY-RELATIONSHIP-S-2019

MA-3-SEM-JOURNALISM-N-MASS-COMMUNICATION-BUSINESS-COMMUNICATION-S-2019

MA-3-SEM-JOURNALISM-N-MASS-COMMUNICATION-CORPORATE-COMMUNICATION-S-2019

MA-3-SEM-JOURNALISM-N-MASS-COMMUNICATION-INTERNATIONAL-COMMUNICATION-S-2019

MA-3-SEM-JOURNALISM-N-MASS-COMMUNICATION-TV-JOURNALISM-S-2019

MA-3-SEM-JOURNALISM-N-MASS-COMMUNICATION-VIDEO-EDITING-S-2019

MA-3-SEM-MARATHI-BHASHA-VIDNYAN-S-2019

MA-3-SEM-MARATHI-DALIT-SAHITYA-S-2019

MA-3-SEM-MARATHI-GRAMIN-SAHITYA-S-2019

MA-3-SEM-MARATHI-STREEVADI-SAHITYA-S-2019

MA-3-SEM-MARATHI-UPYOGIT-MARATHI-S-2019

MA-3-SEM-MARATHI-VISHESH-GRANTHAKAR-NAGNATH-KOTTAPALLE-S-2019

MA-3-SEM-MARATHI-VISHESH-GRANTHAKAR-SANT-CHOKHAMELA-S-2019

MA-3-SEM-MARATHI-VISHESH-GRANTHAKAR-VIBHAVARI-SHIRURKAR-MALTIBAI-BEDEKAR-S-2019

MA-3-SEM-MUSIC-ADHUNIK-BHARTIYA-SANGITACHA-ITIHAS-VA-SHASTRA-S-2019

MA-3-SEM-MUSIC-SHASTRIYA-SANGITACHE-KRIYATMAK-SIDDHANT-S-2019

MA-3-SEM-PHILOSOPHY-ADVANCED-SYMBOLIC-LOGIC-S-2019

MA-3-SEM-POLITICAL-SCIENCE-DIPLOMACY-N-INDIAN-FOREIGN-POLICY-S-2019

MA-3-SEM-POLITICAL-SCIENCE-INTERNATIONAL-LAW-N-INTERNATIONAL-ORGANIZATION-S-2019

MA-3-SEM-POLITICAL-SCIENCE-POLITICAL-ANTHROPOLOGY-S-2019

MA-3-SEM-POLITICAL-SCIENCE-POLITICAL-SOCIOLOGY-S-2019

MA-3-SEM-POLITICAL-SCIENCE-RESEARCH-METHODOLOGY-S-2019

MA-3-SEM-POLITICAL-SCIENCE-WESTERN-POLITICAL-THOUGHT-N-THEORY-S-2019

MA-3-SEM-PSYCHOLOGY-CLINICAL-PSYCHOLOGY-S-2019

MA-3-SEM-PSYCHOLOGY-COUNSELLING-PSYCHOLOGY-S-2019

MA-3-SEM-SANSKRIT-NATYASHASTRA-N-NATAK-S-2019

MA-3-SEM-SANSKRIT-SAHITYA-SHASTRA-S-2019

MA-3-SEM-SOCIOLOGY-CRIME-N-SOCIETY-IN-INDIA-S-2019

MA-3-SEM-SOCIOLOGY-GENDER-N-SOCIETY-INDIA-S-2019

MA-3-SEM-SOCIOLOGY-INDUSTRY-N-SOCIETY-IN-INDIA-S-2019

MA-3-SEM-SOCIOLOGY-POLITICAL-SOCIOLOGY-INDIA-S-2019

MA-3-SEM-SOCIOLOGY-SOCIOLOGY-OF-CHANGE-N-DEVELOPMENT-S-2019

MA-3-SEM-SOCIOLOGY-THEORETICAL-PERSPECTIVE-IN-SOCIOLOGY-S-2019

MA-3-SEM-TRANSLATIONAL-HINDI-ADHUNIK-HINDI-SAHITYA-KA-PRAVARUTTIMULAK-VA-BHASHAGAT-PARICHAY-S-2019

MA-3-SEM-TRANSLATIONAL-HINDI-ANUWAD-AITIHASIK-SANDARBHA-EVAM-BHASHA-KA-SAMAJIK-SANDARBHA-S-2019

MA-3-SEM-TRANSLATIONAL-HINDI-ANUWAD-VYAVAHAR-KI-SAMASYAYE-EVAM-ANUWAD-VYAWAHAR-S-2019

MA-3-SEM-TRANSLATIONAL-HINDI-KOSHVIDNYAN-S-2019

MA-3-SEM-TRANSLATIONAL-HINDI-RAJBHASHA-PRASHIKSHAN-S-2019

MA-3-SEM-URDU-ESSAY-ON-A-LITERARY-SUBJECT-S-2019

MA-3-SEM-URDU-LITERARY-CRITICISM-IN-URDU-S-2019

MA-3-SEM-URDU-MODERN-PROSE-POETRY-S-2019

MA-3-SEM-URDU-STUDY-OF-SPECIAL-AUTHOR-MIR-TAQI-MEER-S-2019

MA-3-SEM-YOGSHASTRA-ALTERNATIVE-THERAPIES-S-2019

MA-3-SEM-YOGSHASTRA-PHILOSOPHY-OF-YOGA-S-2019

MA-3-SEM-ABNORMAL-PSYCHOLOGY-2-P1-WINTER-2018

MA-3-SEM-ANALYTICAL-PHILOSOPHY-P1-WINTER-2018

MA-3-SEM-APPLIED-YOGA-P1-WINTER-2018

MA-3-SEM-B-BASHIC-CONCEPT-IN-POLITICAL-PHILOSOPHY-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-BHASHAVIDHYAN-EVAM-HINDI-BHASHA-WINTER-2018

MA-3-SEM-BUSINESS-COMMUNICATION-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-CHILD-ADOLESCENT-AND-PARENTAL-COUNSELLING-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-CLINICAL-PSYCHOLOGY-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-CORPORATE-COMMUNICATION-P2-WINTER-2018

MA-3-SEM-COUNSELLING-PSYCHOLOGY-P4-WINTER-2018

MA-3-SEM-DR-BABASAHEB-AMBEDKARS-ON-WOMEN-EMANCIPATION-P4-WINTER-2018

MA-3-SEM-DR-BABASAHEB-AMBEDKARS-POLITICAL-THOUGHT-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-DR-BABASAHEB-AMBEDKAR-THOUGHTS-P2-WINTER-2018

MA-3-SEM-DR-BABASHEB-AMBEDKARS-ECONOMIC-THOUGHT-P1-WINTER-2018

MA-3-SEM-ECONOMIC-GROWTH-DEVELOPMENT-AND-PLANNING-1-P1-WINTER-2018

MA-3-SEM-ECONOMICS-FINANCIAL-INSTITUTIONS-AND-MARKER-P2-WINTER-2018

MA-3-SEM-ECONOMICS-INDIAN-ECONOMIC-POLICY-1-WINTER-2018

MA-3-SEM-ECONOMICS-INTERNATIONAL-TRADE-AND-FINANCE-P2-WINTER-2018

MA-3-SEM-ECONOMICS-LABOUR-ECONOMICS-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-ECONOMICS-RESEARCH-METHODOLOGY-FOR-ECONOMICS-P4-WINTER-2018

MA-3-SEM-ELECTIVE-PAPER-SHAKES-PEAREN-STUDY-WINTER-2018

MA-3-SEM-ELECTIVE-PAPERS-LITERATURE-AND-GENDER-P3.7-WINTER-2018

MA-3-SEM-ENGLISH-AFRICAN-AFRO-AMERICAL-AND-LATIN-AMERICAL-LITERATURE-WINTER-2018

MA-3-SEM-ENGLISH-CRITICAL-THEORY-WINTER-2018

MA-3-SEM-ENGLISH-ELECTIVE-PAPER-AMERICAL-LITERATURE-1-WINTER-2018

MA-3-SEM-ENGLISH-ELECTIVE-PAPER-PRAGMATICS-STYLISTIC-AND-SOCIO-LINGUISTICS-WINTER-2018

MA-3-SEM-ENGLISH-INDIAN-WRITING-IN-ENGLISH-WINTER-2018

MA-3-SEM-GENDER-AND-DEVELOPMENT-P2-WINTER-2018

MA-3-SEM-GEOGRAPHY-OF-RURAL-SETTLEMENTS-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-GEOGRAPHY-URBAN-GEOGRAPHY-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-GLOBALIZATION-AND-GENDER-P4-WINTER-2018

MA-3-SEM-HEALTH-PSYCHOLOGY-P1-WINTER-2018

MA-3-SEM-HINDI-ADHUNIK-GADHYA-SAHITYA-P2-WINTER-2018

MA-3-SEM-HINDI-ADHUNIK-KAVAYA-P1-WINTER-2018

MA-3-SEM-HINDI-NIBANDHA-P4-WINTER-2018

MA-3-SEM-HISTORY-HERITAGE-TOURISM-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-HISTORY-OF-GEOGRAPHICAL-THOUGHT-P1-WINTER-2018

MA-3-SEM-HISTORY-OF-INDIA-1857-TO-1947-AD-P1-WINTER-2018

MA-3-SEM-HISTORY-OF-MARATHAS-1600-TO-1707-AD-P2-WINTER-2018

MA-3-SEM-HISTORY-OF-SOCIAL-MOVEMENT-IN-MAHARASTRA-1848-1980-AD-P4-WINTER-2018

MA-3-SEM-HISTORY-STATE-IN-INDIA-ANCIENT-AND-MEDIEVAL-INDIA-P4-WINTER-2018

MA-3-SEM-HISTORY-WOMEN-IN-INDIAN-HISTORY-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-HOME-ECONOMICS-CONSUMER-ECONOMIC-AND-MARKETING-P1-WINTER-2018

MA-3-SEM-HOME-ECONOMICS-EXTENSION-EDUCATION-AND-COMMUNICATION-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-HOME-ECONOMICS-FOOD-SCIENCE-AND-FOOD-SERVICE-MANAGEMENT-P2-WINTER-2018

MA-3-SEM-HOME-ECONOMICS-MARRIAGE-AND-FAMILY-RELATIONSHIP-P4-WINTER-2018

MA-3-SEM-INTERNATIONAL-COMMUNICATION-P4-WINTER-2018

MA-3-SEM-MARATHHI-VISHESH-GRANTHKAR-NAGNATH-KOTTAPALLE-WINTER-2018

MA-3-SEM-MARATHI-BHASHA-VIDNYAN-WINTER-2018

MA-3-SEM-MARATHI-DALIT-SAHITYA-P4-WINTER-2018

MA-3-SEM-MARATHI-GRAMIN-SAHITYA-P4-WINTER-2018

MA-3-SEM-MARATHI-STREEVADI-SAHITYA-WINTER-2018

MA-3-SEM-MARATHI-UPOJIT-MARATHI-P1-WINTER-2018

MA-3-SEM-MARATHI-VISHESH-GRANTHKAR-SANT-CHOKHAMELA-WINTER-2018

MA-3-SEM-MARATHI-VISHESH-GRANTHKAR-VIBHAVART-SHIRURKAR-MALATIBAI-BEDEKAR-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-MUSIC-VOCAL-AND-INSTRUMENTAL-ADHUNIK-BHARTIYA-SANGITACHA-ITIHAS-VA-SHASTRA-P12-WINTER-2018

MA-3-SEM-NATYASHASTRA-AND-NATAK-P2-WINTER-2018

MA-3-SEM-PALI-AND-PRAKRIT-P4-WINTER-2018

MA-3-SEM-PALI-AND-PRAKRIT-PALI-GADHYA-SAHITYA-P2-WINTER-2018

MA-3-SEM-PALI-AND-PRAKRIT-PALI-KAVYA-SAHITYA-P1-WINTER-2018

MA-3-SEM-PALI-SHILALEKH-AND-NIBANDHA-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-PART-ALTERNATIVE-THERAPES-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-PHILOSOPHY-ADVANCED-SYMBOLIC-LOGIC-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-PHILOSOPHY-INTENSIVE-STUDY-OF-THE-TEXT-P4-WINTER-2018

MA-3-SEM-PHILOSOPHY-OF-YOGA-P2-WINTER-2018

MA-3-SEM-PHILOSOPHY-PHENOMENLOGY-P2-WINTER-2018

MA-3-SEM-POLITICAL-SCIENCE-DIPLOMACY-ADN-INDIAN-FOREIGN-POLICY-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-POLITICAL-SCIENCE-POLITICAL-ANTHROPOLOGY-P4-WINTER-2018

MA-3-SEM-POLITICAL-SCIENCE-POLITICAL-SOCIOLOGY-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-POLITICAL-SCIENCE-RESEARCH-METHODOLOGY-P2-WINTER-2018

MA-3-SEM-POLITICAL-SCINCE-INTERNATIONAL-LAW-INTERNATIONAL-ORGANIZATION-P4-WINTER-2018

MA-3-SEM-POLITICLA-SCIENCE-WESTERN-POLITICAL-THOUGHT-AND-THEORY-WINTER-2018

MA-3-SEM-PSYCHOLOGY-ABNORMAL-PSYCHOLOGY-1-P2-WINTER-2018

MA-3-SEM-PSYCHOTHERAPY-2-P2-WINTER-2018

MA-3-SEM-SANSKRIT-GADYA-AND-MAHAKAVYA-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-SANSKRIT-SAHITYASHASTRA-P1-WINTER-2018

MA-3-SEM-SANSKRIT-SARVASDHARAN-P4-WINTER-2018

MA-3-SEM-SHASTRIYA-SANGITACHE-KRIYATMAK-SIDDHANT-P2-WINTER-2018

MA-3-SEM-SOCIAL-RESEARCH-STATISTICS-AND-COMPUTER-APPLICATION-P4-WINTER-2018

MA-3-SEM-SOCIOLOGY-CRIME-AND-SOCIETY-IN-INDIA-P4-WINTER-2018

MA-3-SEM-SOCIOLOGY-GENDER-AND-SOCIETY-P4-WINTER-2018

MA-3-SEM-SOCIOLOGY-INDUSTRY-AND-SOCIETY-IN-INDIA-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-SOCIOLOGY-OF-CHANGE-AND-DEVELOPMENT-P2-WINTER-2018

MA-3-SEM-SOCIOLOGY-POLITICAL-SOCIOLOGY-INDIA-WINTER-2018

MA-3-SEM-SOCIOLOGY-THEORETICAL-PERSPECTIVE-IN-SOCIOLOGY-P1-WINTER-2018

MA-3-SEM-STUDY-OF-SPECIAL-AUTHOR-MIR-TAQI-MEER-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-TRANSLATION-HINDI-ADHUNIK-HINDI-SAHITYA-KA-PRAWRUTTIMULAK-VA-BHASHAGAT-PARICHAY-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-TRANSLATION-HINDI-ANUWAD-VYAVHAR-KE-SAMASYACN-EWAM-ANUWAD-VYAVHAR-P2-WINTER-2018

MA-3-SEM-TRANSLATION-HINDI-P1-WINTER-2018

MA-3-SEM-TRANSLATION-HINDI-P3-KOSHA-VIGYAN-WINTER-2018

MA-3-SEM-TRANSLATION-HINDI-RAJBASHA-PRASHIKSHAN-P3-WINTER-2018

MA-3-SEM-TV-JOURNALISM-P1-WINTER-2018

MA-3-SEM-URDU-ESSAY-ON-A-LITERARY-SUBJECT-P4-WINTER-2018

MA-3-SEM-URDU-LITERARY-CRITICISM-IN-URDU-P2-WINTER-2018

MA-3-SEM-URDU-MODER-PROSE-AND-POETRY-P1-WINTER-2018

 
MA 4 SEMESTER PAPERS


MA-4-SEM-DR-BABASAHEB-AMBEDKAR-THOUGHTS-DEBATES-ON-DR-AMBEDKAR-STUDIES-S-2019

MA-4-SEM-DR-BABASAHEB-AMBEDKAR-THOUGHTS-DR-AMBEDKARS-ECONOMIC-THOUGHTS-S-2019

MA-4-SEM-DR-BABASAHEB-AMBEDKAR-THOUGHTS-DR-AMBEDKARS-RELIGIOUS-THOUGHT-S-2019

MA-4-SEM-ECONOMICS-BUSINESS-CYCLES-S-2019

MA-4-SEM-ECONOMICS-DEMOGRAPHY-S-2019

MA-4-SEM-ECONOMICS-ECONOMIC-GROWTH-DEVELOPMENT-N-PLANNING-S-2019

MA-4-SEM-ECONOMICS-ECONOMICS-OF-INSURANCE-S-2019

MA-4-SEM-ECONOMICS-INDIAN-ECONOMIC-POLICY-2-S-2019

MA-4-SEM-ECONOMICS-INTERNATIONAL-TRADE-N-FINANCE-S-2019

MA-4-SEM-ECONOMICS-WELFARE-ECONOMICS-S-2019

MA-4-SEM-ENGLISH-ENGLISH-ALTERNATIVE-STUDIES-S-2019

MA-4-SEM-ENGLISH-ENGLISH-AMERICAN-LITERATURE-1-S-2019

MA-4-SEM-ENGLISH-ENGLISH-COLONIAL-N-POST-COLONIAL-STUDIES-S-2019

MA-4-SEM-ENGLISH-ENGLISH-CRITICAL-THEORY-S-2019

MA-4-SEM-ENGLISH-ENGLISH-CULTURAL-STUDIES-S-2019

MA-4-SEM-ENGLISH-ENGLISH-ENGLISH-LANGUAGE-TEACHING-S-2019

MA-4-SEM-ENGLISH-ENGLISH-INDIAN-WRITING-IN-ENGLISH-S-2019

MA-4-SEM-ENGLISH-ENGLISH-TRANSLATION-STUDIES-S-2019

MA-4-SEM-ENGLISH-ENGLISH-WORLD-LITERATURE-IN-ENGLISH-S-2019

MA-4-SEM-GENDER-N-WOMEN-STUDIES-CAPACITY-BUILDING-OF-WOMEN-S-2019

MA-4-SEM-GENDER-N-WOMEN-STUDIES-FEMINIST-INTERVENTION-IN-KNOWLEDGE-S-2019

MA-4-SEM-GENDER-N-WOMEN-STUDIES-GENDER-DISCOURSE-IN-INDIA-PAPER-3-S-2019

MA-4-SEM-GENDER-N-WOMEN-STUDIES-GENDER-N-WOMENS-STUDIES-PAPER-1-S-2019

MA-4-SEM-GEOGRAPHY-AGRICULTURAL-GEOGRAPHY-S-2019

MA-4-SEM-GEOGRAPHY-ECONOMICS-GEOGRAPHY-S-2019

MA-4-SEM-GEOGRAPHY-ENVIRONMENTAL-GEOGRAPHY-S-2019

MA-4-SEM-GEOGRAPHY-GEOGRAPHY-OF-WATER-RESOURCES-S-2019

MA-4-SEM-HINDI-ADHUNIK-GADYA-SAHITYA-S-2019

MA-4-SEM-HINDI-ADHUNIK-KAVYA-S-2019

MA-4-SEM-HINDI-HINDI-BHASHAVIDNYAN-EVAM-HINDI-BHASHA-S-2019

MA-4-SEM-HINDI-NIBANDHA-PAPER-4-S-2019

MA-4-SEM-HISTORY-HERITAGE-TOURISM-PAPER-3-S-2019

MA-4-SEM-HISTORY-HISTORY-OF-MARATHAS-PAPER-2-S-2019

MA-4-SEM-HISTORY-INDIAN-WOMEN-SINCE-INDEPENDENCE-PAPER-3-S-2019

MA-4-SEM-HISTORY-POST-INDEPENDENT-INDIA-PAPER-1-S-2019

MA-4-SEM-HISTORY-SATE-IN-BRITISH-INDIA-PAPER-4-S-2019

MA-4-SEM-HISTORY-SOCIAL-REFORMERS-OF-MAHARASHTRA-PAPER-4-S-2019

MA-4-SEM-HOME-ECONOMICS-CONSUMER-ECONOMICS-N-MARKETING-S-2019

MA-4-SEM-HOME-ECONOMICS-EXTENSION-EDUCATION-N-COMMUNICATION-S-2019

MA-4-SEM-HOME-ECONOMICS-FOOD-SCIENCE-N-FOOD-SERVICE-MANAGEMENT-S-2019

MA-4-SEM-HOME-ECONOMICS-MARRIAGE-N-FAMILY-RELATIONSHIP-S-2019

MA-4-SEM-JOURNALISM-N-MASS-COMMUNICATION-ADVERTISING-N-MARKETING-S-2019

MA-4-SEM-JOURNALISM-N-MASS-COMMUNICATION-INTERCULTURAL-COMMUNICATION-S-2019

MA-4-SEM-JOURNALISM-N-MASS-COMMUNICATION-INTER-CULTURAL-COMMUNICATION-S-2019

MA-4-SEM-JOURNALISM-N-MASS-COMMUNICATION-MASS-MEDIA-RESEARCH-S-2019

MA-4-SEM-JOURNALISM-N-MASS-COMMUNICATION-MEDIA-N-SOCIETY-S-2019

MA-4-SEM-JOURNALISM-N-MASS-COMMUNICATION-NEW-FIELD-OF-JOURNALISM-S-2019

MA-4-SEM-JOURNALISM-N-MASS-COMMUNICATION-RADIO-N-JOURNALISM-S-2019

MA-4-SEM-MARATHI-ADIWASI-SAHITYA-S-2019

MA-4-SEM-MARATHI-BHASHANTARIT-MARATHI-SAHITYA-S-2019

MA-4-SEM-MARATHI-BHASHA-VIDNYAN-S-2019

MA-4-SEM-MARATHI-MARATHI-BALSAHITYA-S-2019

MA-4-SEM-MARATHI-MARATHI-VAICHARIK-SAHITYA-S-2019

MA-4-SEM-MARATHI-MUSLIM-MARATHI-SAHITYA-S-2019

MA-4-SEM-MARATHI-UPYOGIT-MARATHI-S-2019

MA-4-SEM-MARATHI-VIDNYAN-SAHITYA-S-2019

MA-4-SEM-MUSIC-SAUNDARYA-ANI-SASHODHAN-PADDHATI-S-2019

MA-4-SEM-MUSIC-SHASTRIYA-SANGITACHE-KRIYATMAK-SIDDHANT-S-2019

MA-4-SEM-PALI-N-PRAKRIT-PALI-GADYA-SAHITYA-S-2019

MA-4-SEM-PALI-N-PRAKRIT-PALI-KAVYA-SAHITYA-S-2019

MA-4-SEM-PALI-N-PRAKRIT-PALI-SAHITYA-SANSKRUTIK-VA-TATWADNYANACHA-ITIHAS-S-2019

MA-4-SEM-PALI-N-PRAKRIT-PALI-SHILALEKH-N-NIBANDHA-S-2019

MA-4-SEM-PHILOSOPHY-ADVANCED-SYMBOLIC-LOGIC-S-2019

MA-4-SEM-PHILOSOPHY-ANALYTICAL-PHILOSOPHY-S-2019

MA-4-SEM-PHILOSOPHY-BASIC-CONCEPT-IN-POLITICAL-PHILOSOPHY-S-2019

MA-4-SEM-PHILOSOPHY-EXISTENTIALISM-S-2019

MA-4-SEM-PHILOSOPHY-INTENSIVE-STUDY-OF-THE-TEXTS-S-2019

MA-4-SEM-POLITICAL-SCIENCE-DIPLOMACY-N-INDIAN-FOREIGN-POLICY-S-2019

MA-4-SEM-POLITICAL-SCIENCE-INTERNATIONAL-LAW-N-ORGANIZATION-S-2019

MA-4-SEM-POLITICAL-SCIENCE-POLITICAL-ANTHROPOLOGY-S-2019

MA-4-SEM-POLITICAL-SCIENCE-POLITICAL-SOCIOLOGY-S-2019

MA-4-SEM-POLITICAL-SCIENCE-RESEARCH-METHODOLOGY-S-2019

MA-4-SEM-POLITICAL-SCIENCE-WESTERN-POLITICAL-THOUGHT-N-THEORY-S-2019

MA-4-SEM-PSYCHOLOGY-ABNORMAL-PSYCHOLOGY-2-S-2019

MA-4-SEM-PSYCHOLOGY-CLINICAL-ASSESSMENT-S-2019

MA-4-SEM-PSYCHOLOGY-PSYCHOTHERAPIES-S-2019

MA-4-SEM-PSYCHOLOGY-STRESS-COPING-N-HEALTH-S-2019

MA-4-SEM-SANSKRIT-GADYA-N-MAHAKAVYA-S-2019

MA-4-SEM-SANSKRIT-NATYASHASTRA-N-NATAK-S-2019

MA-4-SEM-SANSKRIT-SAHITYASHASTRA-S-2019

MA-4-SEM-SANSKRIT-SARVASADHARAN-S-2019

MA-4-SEM-SOCIOLOGY-CRIME-N-SOCIETY-IN-INDIA-S-2019

MA-4-SEM-SOCIOLOGY-GENDER-N-SOCIETY-IN-INDIA-S-2019

MA-4-SEM-SOCIOLOGY-INDIAN-SOCIOLOGICAL-TRADITION-S-2019

MA-4-SEM-SOCIOLOGY-SOCIAL-PSYCHOLOGY-S-2019

MA-4-SEM-SOCIOLOGY-SOCIOLOGY-OF-ECONOMIC-DEVELOPMENT-S-2019

MA-4-SEM-SOCIOLOGY-THEORETICAL-PERSPECTIVES-IN-SOCIOLOGY-S-2019

MA-4-SEM-TRANSLATIONAL-HINDI-ADHUNIK-HINDI-SAHITYA-KA-PRAKRUTTIMULAK-VA-BHASHAGAT-PARICHAY-S-2019

MA-4-SEM-TRANSLATIONAL-HINDI-ANUWAD-AITIHASIK-SANDARBHA-EVAM-BHASHA-KA-SAMAJIK-SANDARBHA-S-2019

MA-4-SEM-TRANSLATIONAL-HINDI-ANUWAD-VYAWAHAR-KI-SAMASYAYEN-EVAM-ANUWAD-VYAWAHAR-S-2019

MA-4-SEM-TRANSLATIONAL-HINDI-KOSHA-VIGYAN-BHASHAGAT-PARICHAY-S-2019

MA-4-SEM-TRANSLATIONAL-HINDI-RAJBHASHA-PARIKSHAN-S-2019

MA-4-SEM-URDU-ESSAY-ON-A-LITERARY-SUBJECT-S-2019

MA-4-SEM-URDU-LITERARY-CRITICISM-IN-URDU-S-2019

MA-4-SEM-URDU-MODERN-PROSE-N-POETRY-S-2019

MA-4-SEM-URDU-STUDY-OF-THE-SPECIAL-AUTHOR-DR-SIR-M-IQBAL-S-2019

MA-4-SEM-YOGSHASTRA-APPLIED-ALTERNATIVE-THERAPIES-S-2019

MA-4-SEM-YOGSHASTRA-PRINCIPLES-OF-INDIAN-PHILOSOPHY-S-2019

MA-4-SEM-YOGSHASTRA-STRESS-MANAGEMENT-THROUGH-YOGA-S-2019

 
MA 5 SEMESTER PAPERS


 
MA 6 SEMESTER PAPERS


 
MA 7 SEMESTER PAPERS


 
MA 8 SEMESTER PAPERS


 
MA 9 SEMESTER PAPERS


 
MA 10 SEMESTER PAPERS


 
MA PART 1 PAPERS


MA-PART-1-ECONOMICS-AGRICULTURE-ECONOMICS-SUMMER-2018

MA-PART-1-ECONOMICS-AND-LAW-P7-WINTER-2018

MA-PART-1-ECONOMICS-ECONOMICS-AND-LAW-SUMMER-2018

MA-PART-1-ECONOMICS-ECONOMICS-OF-GENDER-AND-DEVELOPMENT-SUMMER-2018

MA-PART-1-ECONOMICS-ECONOMICS-OF-INFRASTRUCTURE-SUMMER-2018

MA-PART-1-ECONOMICS-HISTORY-OF-ECONOMIC-THOGHT-SUMMER-2018

MA-PART-1-ECONOMICS-HISTORY-OF-ECONOMIC-THOUGHT-P10-WINTER-2018

MA-PART-1-ECONOMICS-INDUSTRIAL-ECONOMICS-SUMMER-2018

MA-PART-1-ECONOMICS-MACRO-ECONOMICS-ANALYSIS-SUMMER-2018

MA-PART-1-ECONOMICS-MICRO-ECONOMICS-ANALYSIS-SUMMER-2018

MA-PART-1-ECONOMICS-PUBLIC-ECONOMICS-SUMMER-2018

MA-PART-1-ECONOMICS-QUANTITATIVE-METHODS-1-SUMMER-2018

MA-PART-1-ECONOMICS-QUANTITATIVE-METHODS-2-P9-WINTER-2018

MA-PART-1-ECONOMICSWELFARE-ECONOMICS-SUMMER-2018

MA-PART-1-ENGLISH-1550-TO-1660-P1-WINTER-2018

MA-PART-1-ENGLISH-1550-TO-1660-SUMMER-2018

MA-PART-1-ENGLISH-1660-TO-1798-SUMMER-2018

MA-PART-1-ENGLISH-1798-TO-1914-SUMMER-2018

MA-PART-1-ENGLISH-1914-2000-SUMMER-2018

MA-PART-1-ENGLISH-1914-TO-2000-P4-WINTER-2018

MA-PART-1-ENGLISH-3-1789-TO-1914-WINTER-2018

MA-PART-1-GEOGRAPHY-CLIMATOLOGY-AND-ECOSYSTEM-SUMMER-2018

MA-PART-1-GEOGRAPHY-GEOMORPHOLOGY-AND-OCEANOGRAPHY-SUMMER-2018

MA-PART-1-GEOGRAPHY-REGIONAL-PLANNING-AND-DEVELOPMENT-GEOGRAPHY-OF-TOURISM-SUMMER-2018

MA-PART-1-HINDI-HINDI-SAHITYA-KA-ITIHAS-SUMMER-2018

MA-PART-1-HINDI-KAVYASHASTRA-EWAM-SAHITYALOCHAN-SUMMER-2018

MA-PART-1-HINDI-PRACHIN-EWAM-MADHYAKALIN-KAVYA-SUMMER-2018

MA-PART-1-HINDI-VISHESH-ADHYAYAN-JAYSHANKAR-PRASAD-SUMMER-2018

MA-PART-1-HINDI-VISHESH-ADHYAYAN-PRAYOJANMULAK-HINDI-SUMMER-2018

MA-PART-1-HINDI-VISHESH-ADHYAYAN-PREMCHAND-SUMMER-2018

MA-PART-1-HISTORY-HISTORIOGRAPHY-CONCEPTS-METHODS-AND-TOOLS-SUMMER-2018

MA-PART-1-HISTORY-HISTORY-OF-ANCIENT-INDIA-ET-1200-AD-SUMMER-2018

MA-PART-1-HISTORY-HISTORY-OF-MEDIEVAL-INDIA-1220-1750AD-SUMMER-2018

MA-PART-1-HISTORY-TWENTIETH-CENTURY-WORLD-SUMMER-2018

MA-PART-1-HOME-ECONOMICS-FAMILY-RESOURCE-MANAGEMENT-SUMMER-2018

MA-PART-1-HOME-ECONOMICS-HUMAN-DEVELOPMENT-SUMMER-2018

MA-PART-1-HOME-ECONOMICS-RESEARCH-METHODOLOGY-SUMMER-2018

MA-PART-1-HOME-ECONOMICS-TEXTILE-CLOTHING-AND-FASHION-DESIGNING-SUMMER-2018

MA-PART-1-INDIAN-MUSIC-APPLIED-THEORY-AND-MUSICAL-COMPOSITION-SUMMER-2018

MA-PART-1-INDIAN-MUSIC-STUDY-OF-MUSIC-LITERATURE-AND-ACOUSTICS-SUMMER-2018

MA-PART-1-MARATHI-1960-MARATHI-SAHITYATIL-PRAVRUTTI-VA-PRAWAH-SUMMER-2018

MA-PART-1-MARATHI-AD-1960-MARATHI-SAHITYATI-PRAVRUTI-VA-PRAWAH-P1B-WINTER-2018

MA-PART-1-MARATHI-ARWACHIN-KAVITA-P2-WINTER-2018

MA-PART-1-MARATHI-ARWACHIN-KAVITA-SUMMER-2018

MA-PART-1-MARATHI-KADAMBARI-SUMMER-2018

MA-PART-1-MARATHI-LOKSAHITYA-SUMMER-2018

MA-PART-1-MARATHI-MARATHI-VANGMAYACHI-SANSKRUTIK-PARSHAWBHUMI-1960-SUMMER-2018

MA-PART-1-MARATHI-NATAK-SUMMER-2018

MA-PART-1-MARATHI-PRACHIN-VA-ARWACHIN-GADYA-P1A-WINTER-2018

MA-PART-1-MARATHI-PRACHIN-VA-ARWACHIN-GADYA-SUMMER-2018

MA-PART-1-MARATHI-SAHITYA-SHASTRA-P4-WINTER-2018

MA-PART-1-MARATHI-SAHITYA-SHASTRA-SUMMER-2018

MA-PART-1-PHILOSOPHY-BASIC-CONCEPTS-IN-POLITICAL-PHILOSOPHY-SUMMER-2018

MA-PART-1-PHILOSOPHY-CONTEMPORARY-MORAL-PHILOSOPHY-SUMMER-2018

MA-PART-1-PHILOSOPHY-EPISTEMOLOGY-INDIA-SUMMER-2018

MA-PART-1-PHILOSOPHY-PHILOSOPHY-OF-MIND-SUMMER-2018

MA-PART-1-POLITICAL-SCIENCE-INDIAN-GOVT-AND-POLITICS-SUMMER-2018

MA-PART-1-POLITICAL-SCIENCE-MODERN-INDIAN-POLITICAL-THOUGHT-SUMMER-2018

MA-PART-1-POLITICAL-SCIENCE-PUBLIC-ADMINISTRATION-SUMMER-2018

MA-PART-1-POLITICAL-SCIENCE-THEORIES-OF-INTERNATIONAL-RELATIONS-SUMMER-2018

MA-PART-1-PSYCHOLOGY-ADVANCED-GENERAL-PSYCHOLOGY-SUMMER-2018

MA-PART-1-PSYCHOLOGY-STATISTICAL-METHODS-IN-PSYCHOLOGICAL-RESEARCH-SUMMER-2018

MA-PART-1-PSYCHOLOGY-THEORIES-OF-PERSONALITY-SUMMER-2018

MA-PART-1-QUANTITATIVE-METHODS-1-ECONOMICS-STATISTICS-P8-WINTER-2018

MA-PART-1-SANSKRIT-DARSHAN-PHILOSOPHY-P3-WINTER-2018

MA-PART-1-SANSKRIT-DARSHAN-PHILOSOPHY-SUMMER-2018

MA-PART-1-SANSKRIT-GRAMMAR-AND-LINGUISTICS-VYAKARAN-AND-BHASHA-SAHITYA-WINTER-2018

MA-PART-1-SANSKRIT-POETICS-AND-AESTHETICS-P4-WINTER-2018

MA-PART-1-SANSKRIT-POETICS-AND-AESTHETICS-SUMMER-2018

MA-PART-1-SANSKRIT-VAIDIC-LANGUAGE-AND-LITERATURE-SUMMER-2018

MA-PART-1-SANSKRIT-VYAKRAN-AND-BHASHA-SAHITYA-SUMMER-2018

MA-PART-1-SOCIOLOGY-CLASSICAL-SOCIOLOGICAL-TRADITION-SUMMER-2018

MA-PART-1-SOCIOLOGY-METHODOLOGY-OF-SOCIAL-RESEARCH-SUMMER-2018

MA-PART-1-SOCIOLOGY-PERSPECTIVES-ON-INDIAN-SOCIETY-SUMMER-2018

MA-PART-1-SOCIOLOGY-RURAL-AND-URBAN-SOCIETY-IN-INDIA-SUMMER-2018

MA-PART-1-SOCIOLOGY-SOCIAL-MOVEMENTS-IN-INDIA-SUMMER-2018

MA-PART-1-SOCIOLOGY-SOCIOLOGY-OF-RELIGION-SUMMER-2018

MA-PART-1-TRANSLATION-HINDI-ANUWAD-VIDNYAN-SUMMER-2018

MA-PART-1-TRANSLATION-HINDI-HINDI-BHASHA-TATHA-SAHITYA-KA-SUMMER-2018

MA-PART-1-TRANSLATION-HINDI-PRAYOJAN-MULAK-HINDI-SUMMER-2018

MA-PART-1-TRANSLATION-HINDI-STROT-BHASHA-EWAM-LAKSHA-BHASHA-SUMMER-2018

MA-PART-1-URDU-CLASSICAL-POETRY-SUMMER-2018

MA-PART-1-URDU-CLASSICAL-PROSE-ACOUSTICS-SUMMER-2018

MA-PART-1-URDU-FICTION-AND-DRAMA-SUMMER-2018

MA-PART-1-URDU-HISTORY-OF-URDU-LANGUAGE-AND-LITERATURE-SUMMER-2018

MA-PART-1-VADIC-LANGUAGE-AND-LITERATURE-P1-WINTER-2018

MA-PART-1-YOGASHASTRA-FUNDAMENTALS-OF-YOGA-SUMMER-2018

MA-PART-1-YOGASHASTRA-PHYSIOLOGY-OF-YOGIC-PRACTICES-SUMMER-2018

MA-PART-1-YOGASHASTRA-RECENT-TRENDS-IN-YOGA-SUMMER-2018

MA-PART-1-YOGASHASTRA-RESEARCH-METHODOLOGY-SUMMER-2018


MA-PART-1-ECONOMICS-ECONOMICS-AGRICULTURAL-ECONOMICS-SUMMER-2016

MA-PART-1-ECONOMICS-ECONOMICS-ECONOMICS-AND-LAW-SUMMER-2016

MA-PART-1-ECONOMICS-ECONOMICS-ECONOMICS-OF-GENDER-AND-DEVELOPMENT-SUMMER-2016

MA-PART-1-ECONOMICS-ECONOMICS-ECONOMICS-OF-INFRASTRUCTURE-SUMMER-2016

MA-PART-1-ECONOMICS-ECONOMICS-HISTORY-OF-ECONOMIC-THOUGHTS-SUMMER-2016

MA-PART-1-ECONOMICS-ECONOMICS-INDUSTRIAL-ECONOMICS-SUMMER-2016

MA-PART-1-ECONOMICS-ECONOMICS-MACRO-ECONOMICS-ANALYSIS-SUMMER-2016

MA-PART-1-ECONOMICS-ECONOMICS-MICRO-ECONOMICS-ANALYSIS-SUMMER-2016

MA-PART-1-ECONOMICS-ECONOMICS-PUBLIC-ECONOMICS-SUMMER-2016

MA-PART-1-ECONOMICS-ECONOMICS-QUANTITATIVE-METHODS-1-SUMMER-2016

MA-PART-1-ECONOMICS-ECONOMICS-QUANTITATIVE-METHODS-2-SUMMER-2016

MA-PART-1-ECONOMICS-ECONOMICS-WELFARE-ECONOMICS-SUMMER-2016

MA-PART-1-GENDER-AND-WOMES-STUDIES-GENDER-AND-WOMENS-STUDIES-CASTE-CLASS-AND-GENDER-SUMMER-2016

MA-PART-1-GENDER-AND-WOMES-STUDIES-GENDER-AND-WOMENS-STUDIES-GENDER-MEDIA-AND-CULTURE-SUMMER-2016

MA-PART-1-GENDER-AND-WOMES-STUDIES-GENDER-AND-WOMENS-STUDIES-WOMENS-HEALTH-AND-RIGHTS-SUMMER-2016

MA-PART-1-GENDER-AND-WOMES-STUDIES-GENDER-AND-WOMENS-STUDIES-WOMES-STUDIES-CONCEPT-AND-HISTORY-SUMMER-2016

MA-PART-1-HINDI-HINDI-HINDI-SAHITYA-KA-ITIHAS-SUMMER-2016

MA-PART-1-HINDI-HINDI-KAVYASHASTRA-EVAM-SAHITYALOCHAN-SUMMER-2016

MA-PART-1-HINDI-HINDI-PRACHIN-EVAM-MADHYA-KALIN-KAVYA-SUMMER-2016

MA-PART-1-HINDI-HINDI-PREMCHAND-VISHESH-ADHYAYAN-SUMMER-2016

MA-PART-1-HISTORY-HISTORY-HISTORY-OF-ANCIENT-INDIA-SUMMER-2016

MA-PART-1-HISTORY-HISTORY-HISTORY-OF-MEDEVIAL-INDIA-SUMMER-2016

MA-PART-1-HISTORY-HISTORY-TWENTIETH-CENTURY-WORLD-SUMMER-2016

MA-PART-1-HOME-ECONOMICS-HOME-ECONOMICS-FAMILY-RESOURCE-MANAGEMENT-SUMMER-2016

MA-PART-1-HOME-ECONOMICS-HOME-ECONOMICS-HUMAN-DEVELOPMENT-SUMMER-2016

MA-PART-1-HOME-ECONOMICS-HOME-ECONOMICS-RESEARCH-METHODOLOGY-NCOMPUTER-APPLICATION-IN-HOME-ECONOMICS-SUMMER-2016

MA-PART-1-HOME-ECONOMICS-HOME-ECONOMICS-TEXTILE-AND-CLOTHING-AND-FASHION-DESIGNING-SUMMER-2016

MA-PART-1-INDIAN-MUSIC-INDIAN-MUSIC-APPLIED-THEORY-AND-MUSICAL-COMPOSITION-SUMMER-2016

MA-PART-1-INDIAN-MUSIC-INDIAN-MUSIC-STUDY-OF-MUSIC-LITERATURE-AND-ACOUSTICS-SUMMER-2016

MA-PART-1-PALI-PRAKRIT-PALI-AND-PRAKRIT-ABHIDHAMMA-LITERATURE-SUMMER-2016

MA-PART-1-PALI-PRAKRIT-PALI-AND-PRAKRIT-PALI-GRAMMAR-AND-BHASHASHASTRA-SUMMER-2016

MA-PART-1-PALI-PRAKRIT-PALI-AND-PRAKRIT-SUTTA-PITAK-LITERATURE-SUMMER-2016

MA-PART-1-PALI-PRAKRIT-PALI-AND-PRAKRIT-VINAYA-PITAKA-LITERATURE-SUMMER-2016

MA-PART-1-URDU-URDU-CLASSICAL-POETRY-SUMMER-2016

MA-PART-1-URDU-URDU-CLASSICAL-PROSE-SUMMER-2016

MA-PART-1-URDU-URDU-FICTION-AND-DRAMA-SUMMER-2016

MA-PART-1-URDU-URDU-HISTORY-OF-URDU-LANGUAGE-AND-LITERATURE-SUMMER-2016

MA-PART-1-YOGASHASTRA-YOGASHSTRA-FUNDAMENTALS-OF-YOGA-SUMMER-2016

MA-PART-1-YOGASHASTRA-YOGASHSTRA-PHYSIOLOGY-OF-YOGIC-PRACTICES-SUMMER-2016

MA-PART-1-YOGASHASTRA-YOGASHSTRA-RECENT-TRENDS-IN-YOGA-SUMMER-2016

MA-PART-1-YOGASHASTRA-YOGASHSTRA-RESEARCH-METHODOLOGY-SUMMER-2016

 
MA PART 2 PAPERS


MA-PART-2-COLONIAL-AND-POST-COLONIAL-LITERATURE-P4-WINTER-2018

MA-PART-2-ECONOMICS-BUSINESS-CYCLES-P11-WINTER-2018

MA-PART-2-ECONOMICS-BUSINESS-CYCLES-SUMMER-2018

MA-PART-2-ECONOMICS-COMPUTER-APPLICATION-IN-ECONOMIC-ANALYSIS-P8-WINTER-2018

MA-PART-2-ECONOMICS-COMPUTER-APPLICATION-IN-ECONOMIC-ANALYSIS-SUMMER-2018

MA-PART-2-ECONOMICS-DEMOGRAPHY-P6-WINTER-2018

MA-PART-2-ECONOMICS-DEMOGRAPHY-SUMMER-2018

MA-PART-2-ECONOMICS-ECONOMIC-OF-INSURANCE-SUMMER-2018

MA-PART-2-ECONOMICS-ECONOMICS-OF-GROWTH-AND-DEVELOPMENT-SUMMER-2018

MA-PART-2-ECONOMICS-ECONOMICS-OF-SOCIAL-SECTOR-AND-ENVIRONMENT-SUMMER-2018

MA-PART-2-ECONOMICS-FINANCIAL-INSTITUTIONS-AND-MARKETS-P7-WINTER-2018

MA-PART-2-ECONOMICS-FINANCIAL-INSTITUTIONS-AND-MARKETS-SUMMER-2018

MA-PART-2-ECONOMICS-HISTORY-OF-MODERN-ECONOMIC-ANALYSIS-SUMMER-2018

MA-PART-2-ECONOMICS-INDIAN-ECONOMIC-POLICY-SUMMER-2018

MA-PART-2-ECONOMICS-INTERNATIONAL-TRADE-AND-FINANCE-SUMMER-2018

MA-PART-2-ECONOMICS-LABOUR-ECONOMICS-SUMMER-2018

MA-PART-2-ECONOMICS-OF-INSURANCE-P10-WINTER-2018

MA-PART-2-ENGLISH-AMERICAL-LITERATURE-P3-WINTER-2018

MA-PART-2-ENGLISH-AMERICAN-LITERATURE-SUMMER-2018

MA-PART-2-ENGLISH-B-HISTORY-AND-STRUCTURE-OF-ENGLISH-LANGUAGE-P3-WINTER-2018

MA-PART-2-ENGLISH-COLONIAL-AND-POST-COLONIAL-LITERATURE-SUMMER-2018

MA-PART-2-ENGLISH-HISTORY-AND-STRUCTURE-OF-ENGLISH-LANGUAGE-SUMMER-2018

MA-PART-2-ENGLISH-INDIAN-WRITING-IN-ENGLISH-P4-WINTER-2018

MA-PART-2-ENGLISH-INDIAN-WRITING-IN-ENGLISH-SUMMER-2018

MA-PART-2-ENGLISH-LANGUAGE-AND-LITERATURE-CRITICAL-THEORY-SUMMER-2018

MA-PART-2-ENGLISH-LANGUAGE-AND-LITERATURE-P2-WINTER-2018

MA-PART-2-ENGLISH-RESEARCH-METHODOLOGY-AND-MODERN-TRENDS-IN-LANGUAGE-SUMMER-2018

MA-PART-2-ENGLISH-STUDY-OF-A-GENRE-DRAMA-SUMMER-2018

MA-PART-2-ENGLISH-STUDY-OF-A-GENRE-FICTION-P1-WINTER-2018

MA-PART-2-ENGLISH-STUDY-OF-GENRE-FICTION-SUMMER-2018

MA-PART-2-FUNCTIONAL-ENGLISH-APPLIED-PHONETICS-AND-SPOKEN-ENGLISH-SUMMER-2018

MA-PART-2-FUNCTIONAL-ENGLISH-ENGLISH-LANGUAGE-TEACHING-SUMMER-2018

MA-PART-2-FUNCTIONAL-ENGLISH-PRACTICAL-APPLICATIONS-SUMMER-2018

MA-PART-2-FUNCTIONAL-ENGLISH-SKILLS-OF-LANGUAGE-USE-SUMMER-2018

MA-PART-2-GEOGRAPHY-GEOGRAPHY-OF-AGRICULTURE-SUMMER-2018

MA-PART-2-GEOGRAPHY-GEOGRAPHY-OF-POPULATION-SUMMER-2018

MA-PART-2-GEOGRAPHY-GEOGRAPHY-OF-WATER-RESOURCES-AND-ECONOMIC-ACTIVITIES-SUMMER-2018

MA-PART-2-GEOGRAPHY-HISTORY-OF-GEOGRAPHICAL-THOUGHT-AND-POLITICAL-GEOGRAPHY-SUMMER-2018

MA-PART-2-GNW-STUDIES-FEMINIST-RESEARCH-METHODOLOGY-SUMMER-2018

MA-PART-2-GNW-STUDIES-FEMINIST-THEORIES-SUMMER-2018

MA-PART-2-GNW-STUDIES-GENDER-AND-DEVELOPMENT-SUMMER-2018

MA-PART-2-GNW-STUDIES-STATE-IDEOLOGY-AND-LAWS-SUMMER-2018

MA-PART-2-HINDI-ADHUNIK-GADYA-SAHITYA-P2-WINTER-2018

MA-PART-2-HINDI-ADHUNIK-GADYA-SAHITYA-SUMMER-2018

MA-PART-2-HINDI-ADHUNIK-KAVYA-P1-WINTER-2018

MA-PART-2-HINDI-ADHUNIK-KAVYA-SUMMER-2018

MA-PART-2-HINDI-BHASHA-VIDNYAN-EWAM-HINDI-BHASHA-SUMMER-2018

MA-PART-2-HINDI-NIBANDH-P4-WINTER-2018

MA-PART-2-HISTORY-HISTORY-OF-MARATHA-1600-1818-AD-SUMMER-2018

MA-PART-2-HISTORY-HISTORY-OF-MODERN-INDIA-1757-1964-AD-SUMMER-2018

MA-PART-2-HISTORY-HISTORY-OF-SOCIAL-MOVEMENT-AND-REFORM-IN-SUMMER-2018

MA-PART-2-HISTORY-OF-MODERN-ECONOMIC-ANALYSIS-P9-WINTER-2018

MA-PART-2-HISTORY-STATE-IN-INDIA-SUMMER-2018

MA-PART-2-HISTORY-WOMEN-IN-INDIAN-HISTORY-SUMMER-2018

MA-PART-2-HOME-ECONOMICS-CONSUMER-ECONOMICS-AND-MARKETING-SUMMER-2018

MA-PART-2-HOME-ECONOMICS-FOOD-SCIENCE-AND-FOOD-SERVICE-MANAGEMENT-SUMMER-2018

MA-PART-2-HOME-ECONOMICS-MARRIAGE-AND-FAMILY-RELATIONSHIP-SUMMER-2018

MA-PART-2-INDIAN-MUSIC-THEORY-OF-PRACTICAL-AND-MUSICAL-COMPOSITION-SUMMER-2018

MA-PART-2-MARATHI-BHALCHANDRA-NEMADE-SUMMER-2018

MA-PART-2-MARATHI-BHASHANTARIT-SAHITYACHA-ABHYAS-SUMMER-2018

MA-PART-2-MARATHI-MARATHICHA-BHASHA-VAIGYANIK-ABHYAS-VA-VYAKRAN-SUMMER-2018

MA-PART-2-MARATHI-MARATHI-VANGMAYACHA-ITIHAS-1960-2005-SUMMER-2018

MA-PART-2-MARATHI-PRACHIN-KAVITA-SUMMER-2018

MA-PART-2-MARATHI-UDDHAV-SHELKA-SUMMER-2018

MA-PART-2-MUSIC-AESTHETICS-ESSAY-AND-RESEACH-METHODOLOGY-SUMMER-2018

MA-PART-2-PALI-AND-PRAKRIT-PALI-INSCRIPTION-AND-PALI-ESSAY-SUMMER-2018

MA-PART-2-PALI-AND-PRAKRIT-PALI-POETRY-SUMMER-2018

MA-PART-2-PALI-AND-PRAKRIT-PALI-PROSE-LITERATURE-SUMMER-2018

MA-PART-2-PHILOSOPHY-ADVANCE-SYMBOLIC-LOGIC-SUMMER-2018

MA-PART-2-PHILOSOPHY-ANALYTIC-PHILOSOPHY-SUMMER-2018

MA-PART-2-PHILOSOPHY-INTENSIVE-STUDY-OF-TEXTS-SUMMER-2018

MA-PART-2-PHILOSOPHY-PHENOMENOLOGY-AND-EXISTENTIALISM-SUMMER-2018

MA-PART-2-POLITICAL-SCIENCE-GROUP-B-THEORY-AND-PRACTICE-OF-DIPLOMACY-WINTER-2018

MA-PART-2-POLITICAL-SCIENCE-INTERNATIONAL-LAW-AND-ORGANIZATION-SUMMER-2018

MA-PART-2-POLITICAL-SCIENCE-POLITICAL-ANTHROPOLOGY-SUMMER-2018

MA-PART-2-POLITICAL-SCIENCE-POLITICAL-SOCIOLOGY-P3-WINTER-2018

MA-PART-2-POLITICAL-SCIENCE-POLITICAL-SOCIOLOGY-SUMMER-2018

MA-PART-2-POLITICAL-SCIENCE-RESEARCH-METHODOLOGY-SUMMER-2018

MA-PART-2-POLITICAL-SCIENCE-THEORY-AND-PRACTICE-OF-DIPLOMACY-SUMMER-2018

MA-PART-2-POLITICAL-SCIENCE-WESTERN-POLITICAL-THEORY-AND-THOUGHT-SUMMER-2018

MA-PART-2-PSYCHOLOGY-ABNORMAL-PSYCHOLOGY-SUMMER-2018

MA-PART-2-PSYCHOLOGY-PSYCHO-DIAGNOSTICS-SUMMER-2018

MA-PART-2-PSYCHOLOGY-PSYCHOLOGY-OF-CRIME-AND-DELINQUENCY-SUMMER-2018

MA-PART-2-PSYCHOLOGY-PSYCHO-THERAPEUTICS-SUMMER-2018

MA-PART-2-SANSKRIT-GADYA-AND-MAHAKAVYA-SUMMER-2018

MA-PART-2-SANSKRIT-NATYASHASTRA-AND-NATAK-P2-WINTER-2018

MA-PART-2-SANSKRIT-NATYASHASTRA-AND-NATAK-SUMMER-2018

MA-PART-2-SANSKRIT-SAHITYASHASTRA-SUMMER-2018

MA-PART-2-SANSKRIT-SARVASADHARAN-P4-WINTER-2018

MA-PART-2-SANSKRIT-SARVASADHARAN-SUMMER-2018

MA-PART-2-SEM-SANSKRIT-SAHITYAHASTRA-P1-WINTER-2018

MA-PART-2-SOCIOLOGY-CRIMINOLOGY-SUMMER-2018

MA-PART-2-SOCIOLOGY-GENDER-AND-SOCIETY-SUMMER-2018

MA-PART-2-SOCIOLOGY-INDUSTRY-AND-SOCIETY-IN-INDIA-SUMMER-2018

MA-PART-2-SOCIOLOGY-SOCIOLOGY-OF-CHANGE-AND-DEVELOPMENT-SUMMER-2018

MA-PART-2-SOCIOLOGY-THEORETICAL-PERSPECTIVES-IN-SOCIOLOGY-SUMMER-2018

MA-PART-2-STATE-IDEOLOGY-AND-LAW-P1-WINTER-2018

MA-PART-2-STUDY-OF-A-CENRE-DRAMA-P1-WINTER-2018

MA-PART-2-TRANSLATION-HINDI-ADHUNIK-HINDI-SAHITYA-KA-PRAVRUTTIMULAK-SUMMER-2018

MA-PART-2-TRANSLATION-HINDI-ANUWAD-AITIHASIK-SANDARBHA-EWAM-BHASHA-SUMMER-2018

MA-PART-2-TRANSLATION-HINDI-ANUWAD-VYAWAHAR-KI-SAMASYAYE-EWAM-SUMMER-2018

MA-PART-2-TRANSLATION-HINDI-RAJBHASHA-PRASHIKSHAN-SUMMER-2018

MA-PART-2-URDU-AN-ESSAY-ON-A-LITERARY-SUBJECT-SUMMER-2018

MA-PART-2-URDU-DR-SIR-MOHD-IQBAL-SUMMER-2018

MA-PART-2-URDU-LITERARY-CRITICISM-IN-URDU-SUMMER-2018

MA-PART-2-URDU-MODERN-PROSE-AND-POETRY-SUMMER-2018

MA-PART-2-YOGSHASTRA-ALTERNATIVE-THERAPIES-SUMMER-2018

MA-PART-2-YOGSHASTRA-APPLIED-YOGA-SUMMER-2018

MA-PART-2-YOGSHASTRA-PHILOSOPHY-OF-YOGA-SUMMER-2018

MA-PART-2-YOGSHASTRA-YOGA-THERAPY-SUMMER-2018


MA-PART-2-ECONOMICS-ECONOMICS-BUSINESS-CYCLE-SUMMER-2016

MA-PART-2-ECONOMICS-ECONOMICS-COMPUTER-APPLICATION-IN-ECONOMIC-ANALYSIS-SUMMER-2016

MA-PART-2-ECONOMICS-ECONOMICS-DEMOGRAPHY-SUMMER-2016

MA-PART-2-ECONOMICS-ECONOMICS-ECONOMETRICS-2-SUMMER-2016

MA-PART-2-ECONOMICS-ECONOMICS-ECONOMIC-OF-INSURANCE-SUMMER-2016

MA-PART-2-ECONOMICS-ECONOMICS-ECONOMICS-OF-GROWTH-AND-DEVELOPMENT-SUMMER-2016

MA-PART-2-ECONOMICS-ECONOMICS-ECONOMICS-OF-SOCIAL-SECTOR-AND-ENVIRONMENT-SUMMER-2016

MA-PART-2-ECONOMICS-ECONOMICS-FINANCIAL-INSTITUTIONS-AND-MARKETS-SUMMER-2016

MA-PART-2-ECONOMICS-ECONOMICS-HISTORY-OF-MODERN-ECONOMIC-ANALYSIS-SUMMER-2016

MA-PART-2-ECONOMICS-ECONOMICS-INDIAN-ECONOMIC-POLICY-SUMMER-2016

MA-PART-2-ECONOMICS-ECONOMICS-INTERNATIONAL-TRADE-AND-FINANCE-SUMMER-2016

MA-PART-2-ECONOMICS-ECONOMICS-LABOUR-ECONOMICS-SUMMER-2016

MA-PART-2-ECONOMICS-ECONOMICS-MATHEMATICAL-ECONOMICS-SUMMER-2016

MA-PART-2-GENDER-AND-WOMES-STUDIES-GENDER-AND-WOMES-STUDIES-FEMINIST-RESEARCH-METHODOLOGY-SUMMER-2016

MA-PART-2-GENDER-AND-WOMES-STUDIES-GENDER-AND-WOMES-STUDIES-FEMINIST-THEORIES-SUMMER-2016

MA-PART-2-GENDER-AND-WOMES-STUDIES-GENDER-AND-WOMES-STUDIES-GENDER-AND-DEVELOPMENT-SUMMER-2016

MA-PART-2-GENDER-AND-WOMES-STUDIES-GENDER-AND-WOMES-STUDIES-STATE-IDEOLOGY-AND-LAW-SUMMER-2016

MA-PART-2-GEOGRAPHY-GEOGRAPHY-GEOGRAPHY-OF-AGRICULTURE-SUMMER-2016

MA-PART-2-GEOGRAPHY-GEOGRAPHY-GEOGRAPHY-OF-POPULATION-SUMMER-2016

MA-PART-2-GEOGRAPHY-GEOGRAPHY-GEOGRAPHY-OF-WATER-RESOURCE-AND-ECONOMIC-ACTIVITIES-SUMMER-2016

MA-PART-2-GEOGRAPHY-GEOGRAPHY-HISTORY-OF-GEOGRAPHICAL-THOUGHTS-AND-POLITICAL-GEOGRAPHY-SUMMER-2016

MA-PART-2-HINDI-HINDI-ADHUNIK-GADYA-SAHITYA-SUMMER-2016

MA-PART-2-HINDI-HINDI-ADHUNIK-KAVYA-SUMMER-2016

MA-PART-2-HINDI-HINDI-BHASHA-VIGYAN-EVAM-HINDI-BHASHA-SUMMER-2016

MA-PART-2-HINDI-HINDI-VAIKALPIK-PRASHNAPATRA-NIBANDHA-SUMMER-2016

MA-PART-2-HISTORY-HISTORY-HISTORY-OF-MODERN-INDIA-1757-TO-1964-AD-SUMMER-2016

MA-PART-2-HISTORY-HISTORY-HISTORY-OF-SOCIAL-MOVEMENTS-AND-SOCIAL-REFORMERS-IN-MAHARASHTRA-1848-1980-AD-SUMMER-2016

MA-PART-2-HISTORY-HISTORY-HISTORY-OF-THE-MARATHAS-1600-TO-1818-AD-SUMMER-2016

MA-PART-2-HISTORY-HISTORY-SATE-IN-INDIA-SUMMER-2016

MA-PART-2-HISTORY-HISTORY-WOMEN-IN-INDIAN-HISTORY-SUMMER-2016

MA-PART-2-HOME-ECONOMICS-HOME-ECONOMICS-CONSUMER-ECONOMICS-AND-MARKETING-SUMMER-2016

MA-PART-2-HOME-ECONOMICS-HOME-ECONOMICS-EXTENSION-EDUCATION-AND-COMMUNICATION-SUMMER-2016

MA-PART-2-HOME-ECONOMICS-HOME-ECONOMICS-FOOD-SCIENCE-AND-FOOD-SERVICES-MANAGEMENT-SUMMER-2016

MA-PART-2-HOME-ECONOMICS-HOME-ECONOMICS-MARRIAGE-AND-FAMILY-RELATIONSHIP-SUMMER-2016

MA-PART-2-INDIAN-MUSIC-INDIAN-MUSIC-AESTHETIC-ESSAY-AND-RESEARCH-METHODOLOGY-SUMMER-2016

MA-PART-2-INDIAN-MUSIC-INDIAN-MUSIC-THEORY-OF-PRACTICAL-AND-MUSICAL-COMPOSITION-SUMMER-2016

MA-PART-2-PSYCHOLOGY-PSYCHOLOGY-ABNORMAL-PSYCHOLOGY-SUMMER-2016

MA-PART-2-PSYCHOLOGY-PSYCHOLOGY-PSYCHODIAGNOSTICS-SUMMER-2016

MA-PART-2-PSYCHOLOGY-PSYCHOLOGY-PSYCHOLOGY-OF-CRIME-AND-DELINQUENCY-SUMMER-2016

MA-PART-2-PSYCHOLOGY-PSYCHOLOGY-PSYCHOTHERAPEUTICS-SUMMER-2016

MA-PART-2-SOCIOLOGY-SOCIOLOGY-CRIMINOLOGY-SUMMER-2016

MA-PART-2-SOCIOLOGY-SOCIOLOGY-GENDER-AND-SOCIETY-SUMMER-2016

MA-PART-2-SOCIOLOGY-SOCIOLOGY-INDUSTRY-AND-SOCIETY-IN-INDIA-SUMMER-2016

MA-PART-2-SOCIOLOGY-SOCIOLOGY-POLITICAL-SOCIOLOGY-SUMMER-2016

MA-PART-2-SOCIOLOGY-SOCIOLOGY-SOCIOLOGY-OF-CHANGE-AND-DEVELOPMENT-SUMMER-2016

MA-PART-2-SOCIOLOGY-SOCIOLOGY-THEORETICAL-PERSPECTIVES-IN-SOCIOLOGY-SUMMER-2016

MA-PART-2-URDU-URDU-DR-SIR-MOHD-IQBAL-SUMMER-2016

MA-PART-2-URDU-URDU-LITERARY-CRITICISM-IN-URDU-SUMMER-2016

MA-PART-2-URDU-URDU-MODERN-PROSE-AND-POETRY-SUMMER-2016

MA-PART-2-YOGASHASTRA-YOGASHASTRA-YOGA-THERAPY-SUMMER-2016

MA-PART-2-YOGASHASTRA-YOGASHSTRA-ALTERNATIVE-THERAPY-SUMMER-2016

MA-PART-2-YOGASHASTRA-YOGASHSTRA-APPLIED-YOGA-SUMMER-2016

MA-PART-2-YOGASHASTRA-YOGASHSTRA-PHILOSOPHY-OF-YOGA-SUMMER-2016

 
MA PART 3 PAPERS